ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 501-600 จากทั้งหมด 726 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
15/06/2015 14:07รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักวางแผนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย241
15/06/2015 14:06รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น184
08/06/2015 13:54โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ284
04/06/2015 13:33ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น266
03/06/2015 14:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558206
27/05/2015 14:45จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558236
26/05/2015 09:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย263
01/05/2015 16:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น199
01/05/2015 15:58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น575
01/05/2015 14:52งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)213
30/04/2015 16:41ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง226
29/04/2015 16:38เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา239
16/04/2015 13:59ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น235
09/04/2015 16:31ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 8 โครงการ234
09/04/2015 16:08แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)243
08/04/2015 10:11ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องดนตรี)208
03/04/2015 17:01เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา258
03/04/2015 10:26ราคากลางงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 9 โครงการ201
02/04/2015 08:59รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น392
19/03/2015 11:46โครงการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2558261
18/03/2015 10:20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น231
17/03/2015 11:22รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558234
13/03/2015 16:32รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)291
13/03/2015 16:31 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา267
13/03/2015 13:56เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก267
11/03/2015 16:21ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น185
06/03/2015 13:28การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 41 โครงการ239
27/02/2015 14:55แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น237
19/02/2015 10:13ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง196
18/02/2015 14:07เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขัน ตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557242
18/02/2015 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ คัพ อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558259
10/02/2015 17:19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น220
10/02/2015 17:07รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)222
13/01/2015 15:21ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557218
13/01/2015 13:51ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย, แม่บ้าน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ254
08/01/2015 14:40รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น226
08/01/2015 14:16 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น242
07/01/2015 11:45โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”333
30/12/2014 10:28หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10 230
26/12/2014 16:01ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น228
18/12/2014 15:44ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)222
18/12/2014 15:43ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)210
11/12/2014 10:52รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557180
04/12/2014 11:39โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น398
02/12/2014 17:46รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง 7) 228
24/11/2014 16:44แผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558284
12/11/2014 16:20กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)239
12/11/2014 16:19กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)222
12/11/2014 14:06ระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2557249
12/11/2014 14:02รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2557222
07/11/2014 08:55สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนและจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558210
04/11/2014 11:30รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนชาวต่างชาติ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย335
31/10/2014 13:45รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด245
24/10/2014 15:26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)236
22/10/2014 16:29ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น251
16/10/2014 16:22ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3209
08/10/2014 14:22รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 24 กันยายน 2557223
08/10/2014 11:15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น215
07/10/2014 15:10ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง216
07/10/2014 11:19ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง218
07/10/2014 11:13มติสภาองค์การบริหารสาวนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่สอง212
07/10/2014 09:19การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา248
03/10/2014 16:16กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก216
23/09/2014 16:38เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2219
23/09/2014 16:36ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ออกไปอีก 15 วัน211
23/09/2014 15:11เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557221
23/09/2014 15:09มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น209
19/09/2014 15:04หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557205
16/09/2014 09:01เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557258
16/09/2014 09:00การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2557238
16/09/2014 09:00รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 – 2556(หลังดำเนินการ)211
12/09/2014 14:44ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246
10/09/2014 14:36จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557246
05/09/2014 14:40ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)253
27/08/2014 16:02การฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีห่างไกลยาเสพติด”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”282
27/08/2014 16:01การแข่งขันฟุตซอล”อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗285
25/08/2014 14:20รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น) วันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น249
19/08/2014 16:25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น215
18/08/2014 10:43รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 217
25/07/2014 16:25กำหนดการประเมิน รายชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินและกรรมการผู้ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ269
21/07/2014 17:43ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ (ตน.นักวิชาการพัสดุ)256
15/07/2014 14:44ประกาศรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น257
07/07/2014 13:31ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)248
01/07/2014 15:02เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 สาขา236
27/06/2014 16:55มหกรรมดนตรีสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ237
20/06/2014 13:40รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 253
11/06/2014 16:40ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)431
23/05/2014 14:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย257
21/05/2014 09:44ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหนผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์์ จำนวน 1 ราย262
16/05/2014 16:22แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น275
12/05/2014 16:37การมอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วรจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องการพิจารณาหรืออนุญาตการลาคลอด และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร281
12/05/2014 16:28ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น252
12/05/2014 09:23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น240
02/05/2014 15:48รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น225
18/04/2014 16:31ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น211
18/04/2014 16:29เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย257
10/04/2014 16:43เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย255
03/04/2014 09:19ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น238
03/04/2014 09:18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น223
02/04/2014 13:27ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246