ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 401-500 จากทั้งหมด 726 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
19/04/2016 17:33รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น911
01/04/2016 15:17ราคากลางงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559272
30/03/2016 15:20รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559237
21/03/2016 11:00ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นคำขอรับรองเป็นองค์การเอกชนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง248
03/03/2016 16:55ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559646
29/02/2016 14:00รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2559203
23/02/2016 14:49เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก312
16/02/2016 15:28คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข267
16/02/2016 15:27คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ (MERS – COV) และ เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)249
09/02/2016 14:35กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น273
08/02/2016 16:24สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา347
08/02/2016 15:48ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา430
05/02/2016 14:40ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร440
05/02/2016 13:53รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2559272
25/01/2016 14:59รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559214
21/01/2016 16:39ผลการสอบคัดเลือกฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)383
21/01/2016 16:36ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด (โรงเรียนพูวัดพิทยาคม)365
20/01/2016 15:36ประกาศขยายวันรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหลักสูตรในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ (ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)385
14/01/2016 10:19ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ383
23/12/2015 15:20รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2558197
16/12/2015 10:30ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา527
08/12/2015 16:26ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นคุณลักษณะของอาจารย์พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายฯ253
24/11/2015 08:59ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น521
23/11/2015 13:50รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558194
13/11/2015 11:02ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย595
12/11/2015 11:10ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา429
12/11/2015 10:09ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา396
04/11/2015 15:12เชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 18537
03/11/2015 16:46สำเนางบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558269
03/11/2015 16:38ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,074
27/10/2015 14:51รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2558193
26/10/2015 16:04ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก263
22/10/2015 11:00ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนชาวต่างชาติ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย325
21/10/2015 16:35ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น299
20/10/2015 14:17ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 7 อัตรา (โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)568
14/10/2015 16:03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น407
13/10/2015 13:37รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 กันยายน 2558260
09/10/2015 17:05รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด415
07/10/2015 15:12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น307
06/10/2015 11:24สรุปผลการแข่งขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น คัพ” ครั้งที่ ๘ ประจำปี 2558468
29/09/2015 13:18รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2558201
29/09/2015 11:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น397
25/09/2015 15:27ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น826
25/09/2015 14:53ราคากลาง งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ285
25/09/2015 11:52แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)300
24/09/2015 14:21การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558285
24/09/2015 14:18รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศน์ต้นน้ำ (Check Dam) แบบประชาอาสา ประจำปี 2554-2556(หลังดำเนินการ)244
22/09/2015 15:47สรุปผลการติดตามโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 276
18/09/2015 11:32ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น363
17/09/2015 09:29การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 สิงหาคม 2558268
14/09/2015 16:15ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง243
14/09/2015 13:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)305
14/09/2015 09:00ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น261
09/09/2015 14:22องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”518
08/09/2015 11:41ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558218
07/09/2015 09:50ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)310
03/09/2015 11:08การแข่งขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ”ครั้งที่ ๒ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘505
02/09/2015 16:41ประกาศเชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง239
01/09/2015 16:01สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558227
01/09/2015 13:50ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสานงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น207
01/09/2015 10:50ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น262
28/08/2015 13:03ระเบียบการจัดการแข่งขัน หมากรุกไทย อบจ. ขอนแก่น ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น489
27/08/2015 15:02รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558181
27/08/2015 09:48เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว 240
25/08/2015 10:49ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น258
21/08/2015 15:02รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ264
18/08/2015 16:53ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”260
18/08/2015 16:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น248
18/08/2015 09:15รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น236
14/08/2015 14:20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 198
13/08/2015 16:39ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 หลัง224
13/08/2015 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ239
11/08/2015 15:31กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)303
11/08/2015 10:10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบรยบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น257
07/08/2015 15:53การประมูลหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ (อาคาร1) จังหวัดขอนแก่น271
05/08/2015 16:38ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น264
05/08/2015 10:29รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น259
04/08/2015 14:36การแข่งขันกีฬา”ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๔ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘298
29/07/2015 16:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย287
28/07/2015 11:48รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2558197
24/07/2015 06:08เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์252
23/07/2015 14:04ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่สอง246
23/07/2015 09:32แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)235
17/07/2015 13:14ระเบียบการแข่งขัน “บาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558252
16/07/2015 15:55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 272
16/07/2015 13:11บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ 3263
16/07/2015 13:10บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3257
16/07/2015 13:08บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ 3245
16/07/2015 13:07บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3220
16/07/2015 13:05บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3288
08/07/2015 11:35แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)243
08/07/2015 09:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ขุดสระน้ำในไร่นา) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 99/2558219
03/07/2015 10:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558180
01/07/2015 16:30ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น213
30/06/2015 10:01ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น220
29/06/2015 09:23แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)256
26/06/2015 14:15เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จัดซื้อจัดหาสื่อห้องเรียน ASEAN SCHOOl (ASEAN e-Classroom) ระดับประถมศึกษา222
24/06/2015 13:40รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558206
18/06/2015 10:23ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย198
18/06/2015 10:22ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อห้องเรียนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย213