ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 401-500 จากทั้งหมด 665 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
28/08/2015 13:03ระเบียบการจัดการแข่งขัน หมากรุกไทย อบจ. ขอนแก่น ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น457
27/08/2015 15:02รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558162
27/08/2015 09:48เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว 217
25/08/2015 10:49ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น231
21/08/2015 15:02รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ242
18/08/2015 16:53ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”239
18/08/2015 16:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น225
18/08/2015 09:15รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
14/08/2015 14:20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 176
13/08/2015 16:39ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 หลัง204
13/08/2015 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ217
11/08/2015 15:31กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)282
11/08/2015 10:10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบรยบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น234
07/08/2015 15:53การประมูลหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ (อาคาร1) จังหวัดขอนแก่น238
05/08/2015 16:38ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น241
05/08/2015 10:29รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น238
04/08/2015 14:36การแข่งขันกีฬา”ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๔ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘264
29/07/2015 16:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย266
28/07/2015 11:48รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2558175
24/07/2015 06:08เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์231
23/07/2015 14:04ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่สอง213
23/07/2015 09:32แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)201
17/07/2015 13:14ระเบียบการแข่งขัน “บาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558229
16/07/2015 15:55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 250
16/07/2015 13:11บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ 3240
16/07/2015 13:10บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3230
16/07/2015 13:08บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ 3223
16/07/2015 13:07บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3197
16/07/2015 13:05บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3266
08/07/2015 11:35แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)210
08/07/2015 09:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ขุดสระน้ำในไร่นา) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 99/2558191
03/07/2015 10:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558157
01/07/2015 16:30ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น193
30/06/2015 10:01ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น193
29/06/2015 09:23แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)230
26/06/2015 14:15เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จัดซื้อจัดหาสื่อห้องเรียน ASEAN SCHOOl (ASEAN e-Classroom) ระดับประถมศึกษา192
24/06/2015 13:40รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558185
18/06/2015 10:23ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย179
18/06/2015 10:22ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อห้องเรียนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย189
15/06/2015 14:07รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักวางแผนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย216
15/06/2015 14:06รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น160
08/06/2015 13:54โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ253
04/06/2015 13:33ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น245
03/06/2015 14:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558186
27/05/2015 14:45จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558215
26/05/2015 09:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย243
01/05/2015 16:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น175
01/05/2015 15:58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น478
01/05/2015 14:52งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)194
30/04/2015 16:41ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง207
29/04/2015 16:38เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา218
16/04/2015 13:59ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น215
09/04/2015 16:31ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 8 โครงการ212
09/04/2015 16:08แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)211
08/04/2015 10:11ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องดนตรี)188
03/04/2015 17:01เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา233
03/04/2015 10:26ราคากลางงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 9 โครงการ179
02/04/2015 08:59รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น244
19/03/2015 11:46โครงการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2558213
18/03/2015 10:20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น208
17/03/2015 11:22รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558210
13/03/2015 16:32รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)266
13/03/2015 16:31 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา227
13/03/2015 13:56เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก247
11/03/2015 16:21ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น163
06/03/2015 13:28การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 41 โครงการ208
27/02/2015 14:55แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น207
19/02/2015 10:13ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง175
18/02/2015 14:07เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขัน ตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557219
18/02/2015 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ คัพ อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558239
10/02/2015 17:19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น198
10/02/2015 17:07รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)202
13/01/2015 15:21ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557198
13/01/2015 13:51ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย, แม่บ้าน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ225
08/01/2015 14:40รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น204
08/01/2015 14:16 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น209
07/01/2015 11:45โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”300
30/12/2014 10:28หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10 208
26/12/2014 16:01ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น206
18/12/2014 15:44ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)200
18/12/2014 15:43ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)188
11/12/2014 10:52รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557157
04/12/2014 11:39โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น343
02/12/2014 17:46รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง 7) 204
24/11/2014 16:44แผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558251
12/11/2014 16:20กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)207
12/11/2014 16:19กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)202
12/11/2014 14:06ระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2557222
12/11/2014 14:02รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2557199
07/11/2014 08:55สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนและจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558188
04/11/2014 11:30รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนชาวต่างชาติ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย298
31/10/2014 13:45รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด223
24/10/2014 15:26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)212
22/10/2014 16:29ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น225
16/10/2014 16:22ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3183
08/10/2014 14:22รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 24 กันยายน 2557196
08/10/2014 11:15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น186
07/10/2014 15:10ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง184
07/10/2014 11:19ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง193
07/10/2014 11:13มติสภาองค์การบริหารสาวนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่สอง189