ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 301-400 จากทั้งหมด 665 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
03/08/2016 16:00รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน จากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น290
02/08/2016 16:27เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยที่สอง268
02/08/2016 16:04ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) น้ำหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559218
01/08/2016 13:42ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ245
29/07/2016 09:27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น286
28/07/2016 10:16ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่องการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560217
26/07/2016 16:19ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559308
21/07/2016 12:05ประกาศเชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ241
14/07/2016 16:13ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย520
13/07/2016 16:46การขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น281
13/07/2016 14:16ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก295
12/07/2016 15:23รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์226
12/07/2016 15:21ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกอากาศการออกเสียงประชามติ240
05/07/2016 10:35ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559231
04/07/2016 16:20ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ298
30/06/2016 15:59กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น324
22/06/2016 13:35รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น411
15/06/2016 16:28ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ269
15/06/2016 14:58รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา435
15/06/2016 14:42รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น476
15/06/2016 14:37ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น474
10/06/2016 14:45แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น318
10/06/2016 14:41แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น351
10/06/2016 13:54ประกาศเชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น254
07/06/2016 13:44ขอเชิญร่วมรับชมและโหวตให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเราในนามตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในรายการ กิ๊กดู๋ ทางช่อง 7 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 22.30 น.298
27/05/2016 13:43แก้ไขประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลางในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น264
25/05/2016 16:51ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 422
25/05/2016 15:39ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง239
25/05/2016 14:12ประชาสัมพันธ์ดารคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559181
24/05/2016 14:58ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง ASEAN e-Classroom จำนวน 2 โครงการ222
24/05/2016 14:55ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง e-Classroom จำนวน 2 โครงการ197
19/05/2016 13:38ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น529
18/05/2016 15:02ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1197
12/05/2016 16:07มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1270
11/05/2016 16:38คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ247
27/04/2016 15:42ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลางหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558229
25/04/2016 09:51มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก241
22/04/2016 11:11ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก200
20/04/2016 14:24ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง286
19/04/2016 17:33รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น885
01/04/2016 15:17ราคากลางงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559249
30/03/2016 15:20รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559213
21/03/2016 11:00ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นคำขอรับรองเป็นองค์การเอกชนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง224
03/03/2016 16:55ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559604
29/02/2016 14:00รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2559181
23/02/2016 14:49เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก289
16/02/2016 15:28คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข246
16/02/2016 15:27คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ (MERS – COV) และ เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)226
09/02/2016 14:35กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น239
08/02/2016 16:24สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา325
08/02/2016 15:48ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา402
05/02/2016 14:40ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร414
05/02/2016 13:53รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2559250
25/01/2016 14:59รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559191
21/01/2016 16:39ผลการสอบคัดเลือกฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)359
21/01/2016 16:36ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด (โรงเรียนพูวัดพิทยาคม)342
20/01/2016 15:36ประกาศขยายวันรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหลักสูตรในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ (ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)362
14/01/2016 10:19ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ360
23/12/2015 15:20รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2558176
16/12/2015 10:30ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา505
08/12/2015 16:26ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นคุณลักษณะของอาจารย์พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายฯ230
24/11/2015 08:59ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น498
23/11/2015 13:50รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558174
13/11/2015 11:02ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย540
12/11/2015 11:10ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา400
12/11/2015 10:09ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา365
04/11/2015 15:12เชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 18508
03/11/2015 16:46สำเนางบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558248
03/11/2015 16:38ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 933
27/10/2015 14:51รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2558171
26/10/2015 16:04ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก244
22/10/2015 11:00ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนชาวต่างชาติ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย302
21/10/2015 16:35ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น276
20/10/2015 14:17ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 7 อัตรา (โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)542
14/10/2015 16:03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น380
13/10/2015 13:37รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 กันยายน 2558239
09/10/2015 17:05รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด389
07/10/2015 15:12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น283
06/10/2015 11:24สรุปผลการแข่งขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น คัพ” ครั้งที่ ๘ ประจำปี 2558443
29/09/2015 13:18รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2558180
29/09/2015 11:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น374
25/09/2015 15:27ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น802
25/09/2015 14:53ราคากลาง งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ264
25/09/2015 11:52แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)265
24/09/2015 14:21การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558250
24/09/2015 14:18รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศน์ต้นน้ำ (Check Dam) แบบประชาอาสา ประจำปี 2554-2556(หลังดำเนินการ)220
22/09/2015 15:47สรุปผลการติดตามโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 255
18/09/2015 11:32ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น340
17/09/2015 09:29การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 สิงหาคม 2558231
14/09/2015 16:15ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง221
14/09/2015 13:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)275
14/09/2015 09:00ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น238
09/09/2015 14:22องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”430
08/09/2015 11:41ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558196
07/09/2015 09:50ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)280
03/09/2015 11:08การแข่งขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ”ครั้งที่ ๒ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘461
02/09/2015 16:41ประกาศเชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง218
01/09/2015 16:01สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558205
01/09/2015 13:50ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสานงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น183
01/09/2015 10:50ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229