ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 720 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
17/11/2020 14:26ประกาศเชิญชวนยื่นคุณลักษณะรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาด 3 ตันพร้อมหางลากบรรทุก จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง)13
17/11/2020 14:26ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา ครูช่วยสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรี (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)69
13/11/2020 16:38จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563246
13/11/2020 10:10บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 1,308
13/11/2020 10:09บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 699
10/11/2020 15:00สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/256337
10/11/2020 14:33โครงการขุดลอกวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่น13
09/11/2020 10:30ชะลอการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น141
06/11/2020 16:59สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563913
05/11/2020 16:52รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น510
05/11/2020 16:32สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563428
04/11/2020 16:58สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563361
04/11/2020 13:05ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ28
03/11/2020 19:13สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563240
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563366
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563448
01/11/2020 11:56ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น247
29/10/2020 09:48ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น155
29/10/2020 09:47ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น107
21/10/2020 11:33มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)62
14/10/2020 14:54รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น66
12/10/2020 15:06ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ863
09/10/2020 16:58แก้ไขประกาศรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น99
08/10/2020 16:24ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น143
07/10/2020 12:03รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น93
06/10/2020 14:00ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น93
01/10/2020 14:31ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครัั้งที่ 238
30/09/2020 15:51มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ 2563 ครั้งที่ 239
30/09/2020 10:19ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีมติรับรองแล้ว30
30/09/2020 09:58การเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201917
28/09/2020 13:12คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถดาวน์โลดได้ที่ https:1th.me/luOQ151
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ฝายหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่58
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หนองสิม บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ที่ขุดลอกประมาณ 15 ไร่33
21/09/2020 10:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น1,208
18/09/2020 13:48ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง30
18/09/2020 13:47การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก23
18/09/2020 13:45เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 226
17/09/2020 15:32รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา326
17/09/2020 10:51ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง การปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อน "โนอึล" ฉบับที่ 435
17/09/2020 10:50วิทยุสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "โนอึล" ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 256324
16/09/2020 16:34ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย130
16/09/2020 16:33ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกชีววิทยา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม72
03/09/2020 14:05ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ232
31/08/2020 11:35มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 250
22/08/2020 15:16สถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 256346
19/08/2020 16:31มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 46
18/08/2020 17:05ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาจัดซื้อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและการเรียนรู้ Coding รร.ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น (สำนักการศึกษาฯ)59
13/08/2020 11:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา741
10/08/2020 11:25นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ สอง ครั้งที่ 147
04/08/2020 15:27เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง50
08/07/2020 12:56กฎหมายระดับอนุบัญํติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))66
23/06/2020 10:40ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ444
17/06/2020 16:11อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการปรับเกรดขยะลงบ่อทิ้งขยะ บริเวณบ่อขยะของ อบจ.ขอนแก่น ต.นาหว้า อ.ภูเวียง32
05/06/2020 11:30ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 15)96
04/06/2020 13:36ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น403
02/06/2020 09:49กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง80
01/06/2020 15:05อบจ.ขอนแก่น พัฒนาบ่อบาดาล49
01/06/2020 15:02อบจ.ขอนแก่น ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 30
01/06/2020 11:04มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 188
26/05/2020 15:12อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น40
26/05/2020 14:07อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระน้ำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม32
25/05/2020 13:45อบจ.ขอนแก่น ส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น49
22/05/2020 13:33ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 180
19/05/2020 11:36ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 256370
13/05/2020 14:22เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 198
13/05/2020 11:33การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า74
12/05/2020 16:39การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส้วนจังหวัดขอนแก่น416
05/05/2020 11:24การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 256390
01/05/2020 16:50ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษาและนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)441
17/04/2020 14:23ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก84
16/04/2020 14:20งดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม78
10/04/2020 16:28การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)77
07/04/2020 14:37รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 256385
30/03/2020 09:50มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก93
30/03/2020 09:48มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)67
27/03/2020 17:33มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)76
27/03/2020 17:33มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)91
25/03/2020 16:22เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
19/03/2020 16:00รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น297
13/03/2020 16:45ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา431
12/03/2020 09:47โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 5 อัตรา224
11/03/2020 16:12ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 151
09/03/2020 09:23ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/256391
28/02/2020 17:57ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก129
18/02/2020 14:16รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น700
17/02/2020 16:21รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น395
07/02/2020 13:50ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น160
28/01/2020 11:42รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น239
27/01/2020 15:28ประกาศแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ราย บริษัท ซัน แอล อี ดี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 โครงการ 85
27/01/2020 14:52การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น117
27/01/2020 09:58ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256380
20/01/2020 10:16ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.256341
10/01/2020 16:01รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ424
09/01/2020 16:04รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น584
09/01/2020 11:01รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563188
07/01/2020 15:35การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น118
06/01/2020 14:43ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น256
02/01/2020 10:48ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ (29 ต.ค.2562)313
16/12/2019 15:06ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด263
03/12/2019 15:56สื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 เรื่อง99