ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 809 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
24/06/2022 15:26รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น33
14/06/2022 16:56ประกาศรับโอนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น85
08/06/2022 16:52ประชาสัมพันธ์ ผลปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืชลำห้วยหนองหวาย บ้านโคกท่า ม.11 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น24
06/06/2022 17:20การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 256622
06/06/2022 17:17ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมนิทรรศการ APEC 2022 on Tour: Khon Kaen14
06/06/2022 17:04รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 22
25/05/2022 17:10สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น36
25/05/2022 17:07สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกวัชพืชในลำห้วยคำแคน บ.คำแคนเหนือ ม.2 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น23
24/05/2022 15:27รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบจ.ขอนแก่น425
24/05/2022 09:30ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ22
24/05/2022 09:26การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20
19/05/2022 16:20ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์11
19/05/2022 16:10ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 256522
18/05/2022 17:28รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น157
17/05/2022 17:11ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยกุดกว้าง ม.8 บ.หนองหิน ต.ศิลา37
17/05/2022 17:08ประชาสัมพันธ์ ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณ บ.ดอนดู่ ม.3 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น 20
17/05/2022 17:04ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกวัชพืชแหล่องน้ำสาธารณะหนองสระพัง บ.โคก ม.12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น 18
09/05/2022 16:09ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ23
09/05/2022 16:06ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254016
05/05/2022 13:54ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น34
03/05/2022 16:13ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254035
03/05/2022 15:29การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-256524
29/04/2022 16:04ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ264
26/04/2022 16:16ประชาสัมพันธ์ “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น”58
26/04/2022 14:26ประชาสัมพันธ์ ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำหนองสมอ(ทาม) อ.ภูผาม่าน รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/290 ลงวันที่ 16 มีนาคม 256536
26/04/2022 14:24ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีที่ได้รับความเสียหาย บ้านหนองขาม ม.2 และ ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/240 ลงวันที่ 2 มีนาคม 256530
26/04/2022 14:21ประชาสัมพันธ์ สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางและแนวป้องกันตลิ่งพัง บ้านวังมน ม.4 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/285 ลงวันที่ 14 มีนาคม 256530
25/04/2022 16:37ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น30
25/04/2022 15:48ส่งจดหมายข่าวเทศบาลตำบลสาวะถี ประจำเดือนมีนาคม 256532
22/04/2022 14:50ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสกสรสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี42
21/04/2022 17:26ประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2564 ฉบับ INFOGRAPHIC43
20/04/2022 15:06ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก36
18/04/2022 16:17ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ (รูปแบบออนไลน์)28
18/04/2022 14:30ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 256539
12/04/2022 15:25ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 89
12/04/2022 15:23ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาในลำห้วยบ้านโสกจาน ม.3 บ้านโสกจาน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/194 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256527
12/04/2022 15:06แจ้งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK106
08/04/2022 16:45รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น116
05/04/2022 16:20การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ28
04/04/2022 16:40ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรม Gala Night Thai Silk งานแฟชั่นโชว์ผ้าไทย พร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น32
04/04/2022 16:38ประชาสัมพันธ์เรื่อง กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง50
04/04/2022 15:01ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำบ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/278 ลงวันที่ 14 มีนาคม 256529
04/04/2022 10:03ประกาศรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น42
01/04/2022 15:44ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) อบจ.ขอนแก่น 48
31/03/2022 17:10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ขอนแก่น349
29/03/2022 14:21ส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด71
25/03/2022 17:43รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น186
21/03/2022 16:11ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น142
17/03/2022 16:50สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 43
16/03/2022 15:49ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ45
15/03/2022 16:34ประชาสัมพันธ์การขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำ บริเวณพื้นที่ประตูน้ำแก้มลิงบึงละหานนา บ.โนนทองหลาง ต.ละหานนา อ.แวงน้อย รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/144 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 256550
15/03/2022 16:31ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชบริเวณริมบึงหนองโคตร - ลานจอดรถตลาดคำไฮ ม.6 และ ม.10 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/189 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256552
14/03/2022 11:51ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำ 256540
11/03/2022 15:31รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น180
08/03/2022 18:30ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชลำห้วยโจด บ้านโคกกุง ม.11 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/85 ลงวันที่ 24 มกราคม 256578
08/03/2022 18:24ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชลำบ้านหันน้อย ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/1081 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 256445
08/03/2022 18:21ประชาสัมพันธ์การขุดลอกวัชพืชลำห้วยวังคล้า ชุมชนบ้านโนนสะอาด ม.7 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/142 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 256538
08/03/2022 18:17ประชาสัมพันธ์การขุดลอกเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือประมง และเปิดร่องน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่บ้าน หนองหัวช้าง และบ้านดอนปอแดง ม. 5, 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/48 ลงวันที่ 14 มกราคม 256546
02/03/2022 16:52การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)95
01/03/2022 16:56เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ53
28/02/2022 16:36รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบจ.ขอนแก่น958
23/02/2022 11:01รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น185
21/02/2022 16:03ประชาสัมพันธ์ชุด kit เรียนรู้อย่างสนุก (Plearn with me)46
18/02/2022 16:40ส่งประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของ รร.ซำสูงพิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562,2563,256490
17/02/2022 15:32ส่งรายละเอียดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การขุดลอกวัชพืชลำห้วยใหญ่ ต.บ้านค้อ อ.เมือง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/16 ลงวันที่ 6 มกราคม 256560
14/02/2022 10:23การเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 256560
14/02/2022 10:16เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254049
11/02/2022 16:27ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 445
11/02/2022 14:34เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมายเพื่อบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ233
08/02/2022 15:59รายงานสรุปการดำเนินการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก48
08/02/2022 11:08รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62
04/02/2022 15:54ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธู์ข้าว 51
04/02/2022 15:50ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 256556
01/02/2022 16:01ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254044
25/01/2022 17:27การกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ101
24/01/2022 15:29รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020)61
20/01/2022 15:08ส่งรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอลฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า ม.6,10 ต.เมืองเพีย - บ.โนนข่า ม.4 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่65
20/01/2022 14:59ส่งประชาสัมพันธ์การขุดลอกกำจัดวัชพืชแก่งกุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/928 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 256481
20/01/2022 14:32เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 256462
20/01/2022 14:28ส่งประชาสัมพันธ์การขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านสระแก้ว ม.4 ต.บ้านฝาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/960 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 256451
20/01/2022 14:22ส่งประชาสัมพันธ์การขุดลอกลำห้วยสวาง ต.บ้านฝาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก 51005.1/936 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 256448
12/01/2022 17:05รายงานแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ 31 ธันวาคม 256469
12/01/2022 16:54สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น52
12/01/2022 16:51ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 229 72
10/01/2022 15:21ประกาศ อบจ.ขอนแก่น เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ74
05/01/2022 19:02ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ137
27/12/2021 16:35องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมือง 72
27/12/2021 16:30องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ ถนนสายบ้านละว้า-บ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 61
21/12/2021 16:09รายงานการจัดเ็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น78
17/12/2021 16:40กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 73
08/12/2021 10:54ประชาสัมพันธ์ Line Offical Club135
29/11/2021 14:26ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น87
26/11/2021 15:43รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น389
26/11/2021 14:35ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ76
25/11/2021 15:21การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น93
25/11/2021 15:20มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์ 18 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 256581
24/11/2021 16:40ประกาศโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เรื่องการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ177
19/11/2021 16:02ประชาสัมพันธ์ มุมมองสิทธิ์ สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ83
17/11/2021 16:26ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564103
17/11/2021 16:23แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)116