ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 667 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
14/06/2021 14:23ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของ อบจ.ขอนแก่น12
11/06/2021 11:11ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น33
31/05/2021 15:52รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย64
24/05/2021 14:48สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)19
17/05/2021 14:02ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 256372
17/05/2021 13:48ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน35
17/05/2021 11:30ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น94
14/05/2021 14:07รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย81
27/04/2021 17:51รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น292
26/04/2021 16:45กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น130
26/04/2021 16:23ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน กรณีพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม)53
19/04/2021 14:16ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น136
16/04/2021 14:20โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ256487
09/04/2021 15:20ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม79
05/04/2021 16:44การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกลือสินเธาว์บ้านบ่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า ตามแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก48
31/03/2021 10:55การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน48
30/03/2021 11:38โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 256431
29/03/2021 09:40นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ96
25/03/2021 14:14ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ256
24/03/2021 15:44ช่องทางแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" โดยสภากาชาดไทย33
24/03/2021 12:09ปภ. แนะป้องกันไฟป่า ลดเสี่ยงผลกระทบหมอกควัน33
22/03/2021 14:29โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256440
12/03/2021 15:41การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 81
24/02/2021 10:49กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น506
17/02/2021 16:35ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม141
08/02/2021 14:32รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย69
05/02/2021 16:29ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563121
29/01/2021 13:51โครงการ 2564 ความสุขอยู่ที่ใด88
21/01/2021 15:07อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการปรับเกรดขยะและขุดหลุมขยะแห่งใหม่ บริเวณบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น83
13/01/2021 15:58อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกวัชพืชประมาณ 10 ไร่ ในหนองอ้อ บ้านท่าแร่ ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 83
13/01/2021 15:57อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกวัชพืชประมาณ 70 ไร่ ในหนองพระบุ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 68
12/01/2021 15:53ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ136
22/12/2020 15:33การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)89
21/12/2020 14:31ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)440
17/11/2020 14:26ประกาศเชิญชวนยื่นคุณลักษณะรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาด 3 ตันพร้อมหางลากบรรทุก จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง)131
17/11/2020 14:26ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา ครูช่วยสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรี (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)314
13/11/2020 16:38จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563694
13/11/2020 10:10บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 3,303
13/11/2020 10:09บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 1,553
10/11/2020 15:00สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/2563139
10/11/2020 14:33โครงการขุดลอกวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่น115
09/11/2020 10:30ชะลอการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น267
06/11/2020 16:59สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 25631,145
05/11/2020 16:52รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น796
05/11/2020 16:32สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563587
04/11/2020 16:58สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563491
04/11/2020 13:05ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ117
03/11/2020 19:13สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563331
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563517
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563596
01/11/2020 11:56ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น332
29/10/2020 09:48ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น253
29/10/2020 09:47ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น201
21/10/2020 11:33มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)117
14/10/2020 14:54รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น130
12/10/2020 15:06ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ955
09/10/2020 16:58แก้ไขประกาศรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น166
08/10/2020 16:24ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น253
07/10/2020 12:03รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น147
06/10/2020 14:00ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น160
30/09/2020 09:58การเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201979
28/09/2020 13:12คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถดาวน์โลดได้ที่ https:1th.me/luOQ1121
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ฝายหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่105
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หนองสิม บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ที่ขุดลอกประมาณ 15 ไร่86
21/09/2020 10:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น1,393
18/09/2020 13:47การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก86
17/09/2020 15:32รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา383
17/09/2020 10:51ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง การปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อน "โนอึล" ฉบับที่ 488
17/09/2020 10:50วิทยุสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "โนอึล" ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 256386
16/09/2020 16:34ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย211
16/09/2020 16:33ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกชีววิทยา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม120
03/09/2020 14:05ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ317
22/08/2020 15:16สถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 256388
18/08/2020 17:05ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาจัดซื้อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและการเรียนรู้ Coding รร.ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น (สำนักการศึกษาฯ)103
13/08/2020 11:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา815
08/07/2020 12:56กฎหมายระดับอนุบัญํติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))118
23/06/2020 10:40ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ503
17/06/2020 16:11อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการปรับเกรดขยะลงบ่อทิ้งขยะ บริเวณบ่อขยะของ อบจ.ขอนแก่น ต.นาหว้า อ.ภูเวียง81
05/06/2020 11:30ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 15)164
04/06/2020 13:36ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น470
02/06/2020 09:49กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง125
01/06/2020 15:05อบจ.ขอนแก่น พัฒนาบ่อบาดาล97
01/06/2020 15:02อบจ.ขอนแก่น ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 77
26/05/2020 15:12อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น91
26/05/2020 14:07อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระน้ำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม79
25/05/2020 13:45อบจ.ขอนแก่น ส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น97
19/05/2020 11:36ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563115
13/05/2020 11:33การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า141
12/05/2020 16:39การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส้วนจังหวัดขอนแก่น1,087
05/05/2020 11:24การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2563135
01/05/2020 16:50ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษาและนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)508
16/04/2020 14:20งดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม119
10/04/2020 16:28การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)119
07/04/2020 14:37รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2563128
30/03/2020 09:50มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก134
30/03/2020 09:48มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)113
27/03/2020 17:33มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)119
27/03/2020 17:33มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)143
25/03/2020 16:22เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น272
19/03/2020 16:00รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น353