ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 748 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
09/04/2021 15:20ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม9
08/04/2021 16:22มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 25641
02/04/2021 16:27ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2564 สมัยแรก16
31/03/2021 10:55การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน16
30/03/2021 11:38โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 25648
29/03/2021 09:40นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ33
25/03/2021 14:14ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ179
24/03/2021 15:44ช่องทางแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" โดยสภากาชาดไทย13
24/03/2021 12:09ปภ. แนะป้องกันไฟป่า ลดเสี่ยงผลกระทบหมอกควัน13
22/03/2021 14:29โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256416
12/03/2021 15:41การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 37
24/02/2021 10:49กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น482
19/02/2021 15:36รายงานผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น115
19/02/2021 15:34รายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น92
17/02/2021 16:35ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม116
15/02/2021 10:43กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก และสมัยที่สอง56
15/02/2021 10:16นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 143
15/02/2021 10:10เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก50
08/02/2021 14:32รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย49
05/02/2021 16:29ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563102
29/01/2021 13:51โครงการ 2564 ความสุขอยู่ที่ใด68
21/01/2021 15:07อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการปรับเกรดขยะและขุดหลุมขยะแห่งใหม่ บริเวณบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น55
13/01/2021 15:58อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกวัชพืชประมาณ 10 ไร่ ในหนองอ้อ บ้านท่าแร่ ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 48
13/01/2021 15:57อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกวัชพืชประมาณ 70 ไร่ ในหนองพระบุ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 46
12/01/2021 15:53ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ105
22/12/2020 15:33การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)71
21/12/2020 14:31ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)418
21/12/2020 13:29ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)833
17/11/2020 14:26ประกาศเชิญชวนยื่นคุณลักษณะรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาด 3 ตันพร้อมหางลากบรรทุก จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง)107
17/11/2020 14:26ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา ครูช่วยสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรี (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)284
13/11/2020 16:38จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563668
13/11/2020 10:10บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 3,209
13/11/2020 10:09บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 1,500
10/11/2020 15:00สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/2563118
10/11/2020 14:33โครงการขุดลอกวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่น82
09/11/2020 10:30ชะลอการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น244
06/11/2020 16:59สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 25631,114
05/11/2020 16:52รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น758
05/11/2020 16:32สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563545
04/11/2020 16:58สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563474
04/11/2020 13:05ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ94
03/11/2020 19:13สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563312
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563496
02/11/2020 21:24รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563580
01/11/2020 11:56ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น315
29/10/2020 09:48ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น223
29/10/2020 09:47ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น183
21/10/2020 11:33มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)99
14/10/2020 14:54รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น113
12/10/2020 15:06ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ936
09/10/2020 16:58แก้ไขประกาศรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น152
08/10/2020 16:24ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น197
07/10/2020 12:03รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น130
06/10/2020 14:00ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น139
01/10/2020 14:31ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครัั้งที่ 267
30/09/2020 15:51มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ 2563 ครั้งที่ 274
30/09/2020 10:19ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีมติรับรองแล้ว60
30/09/2020 09:58การเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201959
28/09/2020 13:12คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถดาวน์โลดได้ที่ https:1th.me/luOQ186
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ฝายหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่86
22/09/2020 11:25อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หนองสิม บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ที่ขุดลอกประมาณ 15 ไร่70
21/09/2020 10:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น1,350
18/09/2020 13:48ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง73
18/09/2020 13:47การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก69
18/09/2020 13:45เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 255
17/09/2020 15:32รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา366
17/09/2020 10:51ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง การปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อน "โนอึล" ฉบับที่ 468
17/09/2020 10:50วิทยุสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "โนอึล" ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 256363
16/09/2020 16:34ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย186
16/09/2020 16:33ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกชีววิทยา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม105
03/09/2020 14:05ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ291
31/08/2020 11:35มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 295
22/08/2020 15:16สถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 256373
19/08/2020 16:31มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 75
18/08/2020 17:05ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาจัดซื้อสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและการเรียนรู้ Coding รร.ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น (สำนักการศึกษาฯ)87
13/08/2020 11:11รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา778
10/08/2020 11:25นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ สอง ครั้งที่ 177
04/08/2020 15:27เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง80
08/07/2020 12:56กฎหมายระดับอนุบัญํติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))97
23/06/2020 10:40ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ485
17/06/2020 16:11อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการปรับเกรดขยะลงบ่อทิ้งขยะ บริเวณบ่อขยะของ อบจ.ขอนแก่น ต.นาหว้า อ.ภูเวียง63
05/06/2020 11:30ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 15)146
04/06/2020 13:36ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น443
02/06/2020 09:49กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง109
01/06/2020 15:05อบจ.ขอนแก่น พัฒนาบ่อบาดาล81
01/06/2020 15:02อบจ.ขอนแก่น ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 61
01/06/2020 11:04มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1117
26/05/2020 15:12อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น73
26/05/2020 14:07อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระน้ำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม58
25/05/2020 13:45อบจ.ขอนแก่น ส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น82
22/05/2020 13:33ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1110
19/05/2020 11:36ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 256399
13/05/2020 14:22เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1129
13/05/2020 11:33การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า105
12/05/2020 16:39การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส้วนจังหวัดขอนแก่น1,048
05/05/2020 11:24การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2563118
01/05/2020 16:50ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษาและนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม)489
17/04/2020 14:23ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก111
16/04/2020 14:20งดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม105
10/04/2020 16:28การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)104