ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 920 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
09/12/2022 14:23สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระฝายใหญ่ บ.หนองนกเขียน ม.7 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น1
08/12/2022 11:57สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยบริเวณฝายเก็บน้ำลานกางเต็นท์ตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น3
07/12/2022 16:08รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น63
06/12/2022 15:27รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น96
28/11/2022 16:57สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยโสกแสง บ.หัวบึง ม.3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น21
28/11/2022 16:55สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณบึงสวางและลำห้วยหมู ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น11
23/11/2022 15:53ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น21
21/11/2022 15:26รับโอนข้าราชการครู อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น149
21/11/2022 13:11ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น26
21/11/2022 12:01การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan งปม. 2566 ครั้งที่ 1 (ชาย)33
17/11/2022 16:36เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2342
17/11/2022 16:11ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร และประกาศรับโอน ของส่วนราชการต่างๆ244
16/11/2022 15:16ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาเอื้ออาทรช่วงโควิด 1933
15/11/2022 16:31สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรระหว่าง บ.โคกสำราญ-บ.ชีกกค้อ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น26
15/11/2022 16:28สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองลุมพุก บ.หนองลุมพุก ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 30
14/11/2022 16:42รายงานการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ขอนแก่น50
11/11/2022 14:08เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 256529
09/11/2022 15:20เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 256553
08/11/2022 16:45เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254028
08/11/2022 16:28แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น54
04/11/2022 16:10ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ประจำปี งปม. พ.ศ.2566131
03/11/2022 15:08แผนดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 256642
01/11/2022 14:52ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด32
31/10/2022 10:32ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ310
28/10/2022 15:59สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง44
28/10/2022 15:57สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 4 เรื่อง20
28/10/2022 15:48สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 4 เรื่อง22
28/10/2022 14:42สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าการเปิดทางระบายบริเวณประตูน้ำแก่งละว้า ม.7 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น38
28/10/2022 14:38สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางระบายน้ำในคลองสาธารณะ คลองศาลเจ้า บ.กง ม.8, 9 ต.บ้านกง อ.หนองเรือง จ.ขอนแก่น26
28/10/2022 14:32รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น121
27/10/2022 09:20โครงการสิทธิประโยชน์องค์กร ,สวัสดิการสำหรับพนักงาน บุุคลากร และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร40
26/10/2022 16:20ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 256531
21/10/2022 16:34เทศบาลตำบลกุดกว้าง ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำสะพานสองหนองแปน ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น33
21/10/2022 16:29สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดบ่อขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด28
21/10/2022 16:26เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อซ่อมแซ่มฝายชะลอน้ำ บริเวณสะพาน บ.กุดนางทุย ม.9 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น34
21/10/2022 16:08รายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์ขอถ่ายโอนมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565229
20/10/2022 14:08รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น165
20/10/2022 14:00รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น101
20/10/2022 12:39ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256547
19/10/2022 15:44กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256539
19/10/2022 15:35การสมัครสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD)11
12/10/2022 16:45การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256569
11/10/2022 17:08รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 23 กันยายน 2565)36
10/10/2022 15:44ประชาสัมพันธ์โควต้าเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ มรภ.เชียงราย30
07/10/2022 16:02เชิญร่วมงาน มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 865
06/10/2022 15:23ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD)11
06/10/2022 13:39รายงานโครงการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรณีให้การสบับสนุนส่วนราชการอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256566
05/10/2022 14:07แจ้งมติสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 391
04/10/2022 16:14ปิดการประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง31
30/09/2022 10:33ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566106
29/09/2022 16:37รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น464
29/09/2022 16:20แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2566-2570)51
27/09/2022 09:43รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่(New normal)273
26/09/2022 17:15การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย30
20/09/2022 16:27รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น370
19/09/2022 16:06รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย235
15/09/2022 15:48องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชภายในหนองจันโท บ.หนองทุ่งมน ม.5 ต.ขามป้อม อ.พระยืน กว้าง 10 ม. ยาว 1,000 ม. คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน43
15/09/2022 15:46องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการวางท่อระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณบ้านห้วยเตย ม.9 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น ขนาด กว้าง 5 ม. ลึก 3 ม. ยาว 10 ม. 33
15/09/2022 15:38องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำ บ.หนองไคร่นุ่น - บ.สวนมอน เชื่อมต่อลำห้วยซัน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น นาดกว้าง 5 ม. ลึก 3 ม ยาว 8 ม. พร้อมปรับถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก32
15/09/2022 15:10องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายจากที่นานางชะอ้อนไปหนองสอ บ.หนองไคร่นุ่น ม.4 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 45
13/09/2022 15:42การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2566 สมัยแรก และสมัยที่สอง50
13/09/2022 15:35การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง42
11/09/2022 21:35ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)105
08/09/2022 15:58รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 256566
07/09/2022 09:56กรอบยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น(พ.ศ. 2566 - 2570)67
31/08/2022 15:09แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สองครั้งที่ 297
30/08/2022 16:39รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256547
29/08/2022 16:14รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น378
29/08/2022 16:04การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ ประจำปี 256588
23/08/2022 15:13ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ สอง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น75
23/08/2022 12:47รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น963
18/08/2022 16:40การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขุดลอกวัชพืชในคลองน้ำสาธารณะ บริเวณ บ.ไทรทอง ม. 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น64
18/08/2022 16:37การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขุดลอกห้วยวังชาติ ช่วง บ.หนองไฮน้อย ม. 11 ไปถึง บ.หนองน้ำขุ่นใต้ ม. 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 43
18/08/2022 15:53ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีมติรับรองแล้ว51
18/08/2022 15:00ประกาศ อบจ.ขอนแก่น รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น111
17/08/2022 09:27ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น110
12/08/2022 16:33บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565128
12/08/2022 16:32บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 12 สิงหาคม 256554
11/08/2022 16:30บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 256567
11/08/2022 16:10ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น71
10/08/2022 16:30บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 256567
09/08/2022 16:30บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2565108
08/08/2022 16:30บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 8 สิงหาคม 2565129
05/08/2022 16:49ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 256571
05/08/2022 16:46รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 20กรกฎาคม 2565)48
04/08/2022 11:24ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.256546
04/08/2022 11:23รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น172
04/08/2022 11:23รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น140
04/08/2022 11:22รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น109
04/08/2022 11:20รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น129
02/08/2022 11:57ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น215
01/08/2022 16:05ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256543
26/07/2022 16:42เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง71
18/07/2022 17:19สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในสระน้ำบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น73
18/07/2022 17:13สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสระเย็น บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น57
12/07/2022 17:39ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ 106 ลำพูน"55
08/07/2022 17:04ประชาสัมพันธ์ในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยล่วงหน้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่62
07/07/2022 13:16ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕59
05/07/2022 10:41รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น284
04/07/2022 10:43การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี"55