กองกิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2285

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่  
ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110  
โทรศัพท์ 0-4327-3717

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0-4331-2209

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง
163 ถนนภูเวียง - กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 0-4329-1497

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โทรศัพท์  0-4347-1563