ภารกิจหน้าที่กองกิจการขนส่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

-------------------------------------------

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารจากกรมขนส่งทางบก จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3  โดยมีภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารมีทั้งสิ้น 15 ภารกิจ คือ
       1. การบริหารช่องจอดรถรับ - ส่ง
       2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
       3. การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
       4. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
       5. การรักษาความปลอดภัย
       6. การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
       7. การประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูลการเดินทาง
       8. การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
       9. การจัดให้มีบริการห้องสุขา
      10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
      11. การจัดให้มีบริการรับฝากของ
      12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
      13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
      14. การเก็บเงินค่าบริการขนส่ง
      15. การจัดหา ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

       การรับมอบภารกิจการถ่ายโอนสถานีขนส่ง เป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ประกาศจัดตั้งกองกิจการขนส่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ ก.จ.จ.ขอนแก่น ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง ได้จัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานขนส่ง
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจรวบรวมสถิติข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งเพื่อการวางแผน และจัดระเบียบการขนส่งภายในสถานีขนส่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบกำหนดงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก  งานประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขนส่ง         งานจัดทำงบประมาณและโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน แผนการปฏิบัติงานประจำปี สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือน / ประจำปี งานธุรการ  งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน รับ - ส่ง หนังสือ แจ้งเวียนระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง งานบันทึกข้อมูล งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ งานควบคุมตั๋วใบรับค่าบริการ (ตั๋วฉีก) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง
       ประกอบด้วยงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย
       1. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่
       2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ
       3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง
       4. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
      
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก งานกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีขนส่ง งานปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลงานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 สถานี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ งานจัดระเบียบจราจรภายในสถานีขนส่งให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ งานจัดการบำรุงรักษาสถานีขนส่งให้ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย งานจัดสรรช่องจอดรถสำหรับรถโดยสารประจำทาง แต่ละเส้นทางเข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารอย่างทั่วถึงและเพียงพอ งานติดตั้งป้ายแสดงเครื่องหมายประจำในแต่ละช่องจอด งานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการทราบ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องหมายจราจรที่ช่องชานชาลาของรถโดยสารประจำทาง งานรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี งานรักษาความปลอดภัย งานควบคุมการดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี งานจัดบริการห้องสุขา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย