กองกิจการขนส่ง

นายประชิต  อึ้งประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

นายทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง
   
นางรัชดา  อมราภรณ์พิสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเรืองนภา  คำประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   

นางชนัดดา  ตังศุภศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสันทาน  โคตรแสนลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวรุจิราภรณ์  บูรณ์สรรค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายเดชณรงค์  ถิ่นกมุท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
นางสาวชื่นฤทัย  รอดพร้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุภาฝัน  พลมุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
 
  นายมนูญ โคตรทุม
พนักงานขับรถยนต์

บุคลากร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
บุคลากร สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ
บุคลากร สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่
บุคลากร สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง