กองพัสดุ

 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 

ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายทรัพสิน
นางวรรณิภา ภักดีธนา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัสดุ)
นางนษ ปรีทรัพย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน)
   
นางสุวรี สาสิม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางปราณีต ใหญ่นามจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   
 
 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
นางนวลอนงค์ คำแพงศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   
นางสะอาด จันทวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวลักขณา ไชยคำจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   
นางสาวธัญรดี  บุญมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางเสาวนีย์ แซ่เตียว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   
นางมาลัย รัตนเกื้อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายฉลอง เมฆวัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
นางสาวอังคนุช สมพมิตร
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสีสุดา เพียชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
   
 
นางสาวชุลีกร ใจเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
   
นางนิมิตร ลีเอาะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   
นางปัทมา กานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ทุมเทียง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
 
นางสาวขนิษฐา เริงรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี