ภารกิจหน้าที่กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการเงิน การคลัง การจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน เก็บเอกสารทางการเงินการตรวจสอบฎีกา ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานพัฒนารายได้ การเร่งรัดจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญและฎีกาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดของทุกส่วนราชการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ เงินเบิกตัดปี เงินยืมทดรองราชการ งานเขียนเช็ค และเช็คสั่งจ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย งานรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาและใบสำคัญรับเงินที่เบิกจ่ายทุกประเภท ให้ถูกต้องครบถ้วน งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการถ่ายโอนและงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนทุกประเภท งานสวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล รับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุน สขก. งานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินกู้ธนาคารทุกธนาคาร งานกองทุนประกันสังคม งานรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เงิน ช.ค.บ. รายงานการดำรงชีวิตอยู่ข้าราชการบำนาญ งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ช.ค.บ. จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

2. ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทำบัญชีทุกประเภท บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม การจัดทำสรรพบัญชีทั้งหมด งานจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือนและประจำไตรมาส และจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด งานตรวจสอบการจัดทำประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ งานจัดเก็บฎีกาที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และลงบัญชีแล้ว เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบจากจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานด้านวิชาการทางบัญชี งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม รวมถึง
การโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานสถิติ รายรับ - รายจ่าย

3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับเงิน ฝากเงิน งานเร่งรัดจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามงบประมาณรายได้ของปีงบประมาณ ควบคุมตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี เก็บรักษาเอกสารแทนตัวเงิน งานธุรการของกองคลัง หนังสือรับ - ส่งของกองคลัง งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีกองคลัง จัดทำทะเบียน คุมใบเสร็จรับเงินกองคลัง ทะเบียนคุมผู้ประกอบการภาษีน้ำมัน, ยาสูบและกิจการโรงแรม งานสถิติและรายงานต่างๆ เกี่ยวกับรายได้ งานขายแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดซื้อ – จัดจ้างของกองคลัง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/ประจำปีของกองคลัง