กองคลัง

 

นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 
-ว่าง- 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
นางสาวอังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
นางกุลกาญจน์ ดิลกวิลาศ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)
  ฝ่ายการเงิน  
     
     
  -ว่าง-
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
 
     
 

นางสาวอุทัยวรรณ์ จาบชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนิ่มนวล ปัญญาวิภาส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

     

นายวิโรจณ์รัตณ์ เพ็ชรสูงเนิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอาภรณ์ กรมทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอัญชลี พิมพ์ดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

     

นางพัชรินทร์ สุทธิรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเพ็ญวณี สุขเสงี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมาลิ สงวนความดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

     
 

นางสาวภัทรพร บวรวัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางทองจันทร์ จักรนารายณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
     

นางสาวปัทมา อาจมุงคุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวหิรัญชลิกา พันธุพาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุทิสา ศุภวีระกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

     
ฝ่ายบัญชี
นางสาวอังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
   
นางสุวิมล จุลวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพรศรี พาณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
นางโชติกาญจน์ แห่สูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพรพิลัย สุดาจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
นางสาวอินทรฉัตร ชัยมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนุชจารี พระโคตร
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
   
นางสุพรรณี วารี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนริสา นามราชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาวสุพัตรา  ที่หนองสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางกุลกาญจน์ ดิลกวิลาศ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)
   
นางชนิดา ชามะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายจักรกฤษณ์ อานันทนสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
นางสาวลัดดา ป้อมสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมณีจันทร์ คำประชุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นางสุปราณี โคกลือชา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนาตยา รื่นรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นายคเชนทร์ เจริญดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณัฐดนัย มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
  นายชาญชัย อุยสุข
พนักงานขับรถยนต์