ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

ไฟล์แนบ