ฝ่ายนิติบัญญัติ
     
   
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  
  ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น  
 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์   นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1   รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น  คนที่ 2
   
     
  เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น  


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  • สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาจำนวน 42 ท่าน

 มีสมาชิกฯลาออก 12 ท่าน และมีสมาชิกฯเสียชีวิต 1 ท่าน  คงเหลือมีสมาชิกฯจำนวน 29 ท่าน  ดังนี้

 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น มี 9 เขต  
  นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว    นายสุรพล  เชื้อชมกุล นางอัญชลี  เฟื่องทอง  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์   
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต  1  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น    เขต 2  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 3  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น   เขต 4    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 5 
         
 
  นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย  
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 6   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 7   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 8  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 9  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.ชุมแพ มี 3 เขต  
   
      นายบุรินทร์  ศรีตรัย  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3   
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.น้ำพอง มี 2 เขต  
     
  นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์   นายนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 2   
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.บ้านไผ่ มี 2 เขต  
     
         
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 2  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.พล มี 2 เขต  
     
         
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล  เขต 2  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.หนองเรือ มี 2 เขต  
     
  นายสุรพจน์  เตาะเจริญสุข   นางสิรินิษฐ์  เตาะเจริญสุข  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต 2  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.สีชมพู มี 2 เขต  
     
  นายอาทิตย์  ถนอมทุน   นายจารุพรรณ  ภูวสันติ  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู  เขต 2  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.กระนวน มี 2 เขต  
     
      นายตระกุูล  เจริญเชื้อ  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต 2  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง  
       
     นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล      
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์  
       
    ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ซำสูง  
       
    นายอุทัย  วสิลา    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซำสูง    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน  
       
    นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ  
       
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง  
       
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า  
       
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง  
       
    นายธณัช  เครือมา    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี  
         
       
    นายสุพร  ค้อนดี    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี       
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.พระยืน  
       
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย  
       
    นายมีสวีสดิ์  ชมชัยภูมิ    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ชนบท  
       
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่  
       
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย  
       
    นายคำพันธ์  พรมวงศ์    
     ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย      
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด  
       
    นางนริศรา  อรุณเดชาชัย    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย  
       
    นายจิรายุ  โชติศิลากุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา  
       
    นายศรัญ  กสิกิจวรกุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง  
       
    นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง