ฝ่ายนิติบัญญัติ
     
   
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  
  ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น  
 
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์   นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1   รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น  คนที่ 2
  ว่าง  
     
  เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น  


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  • สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาจำนวน 42 ท่าน

 มีสมาชิกฯลาออก 12 ท่าน และมีสมาชิกฯเสียชีวิต 1 ท่าน  คงเหลือมีสมาชิกฯจำนวน 29 ท่าน  ดังนี้

 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น มี 9 เขต  
ว่าง
  นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว    นายสุรพล  เชื้อชมกุล นางอัญชลี  เฟื่องทอง  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์   
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต  1  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น    เขต 2  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 3  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น   เขต 4    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 5 
         
ว่าง  
  นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย  
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 6   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 7   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 8  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 9  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.ชุมแพ มี 3 เขต  
  ว่าง ว่าง  
      นายบุรินทร์  ศรีตรัย  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3   
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.น้ำพอง มี 2 เขต  
     
  นายมนต์ชัย  ศรีไตรลักษณ์   นายนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 2   
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.บ้านไผ่ มี 2 เขต  
  ว่าง   ว่าง  
         
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 2  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.พล มี 2 เขต  
  ว่าง   ว่าง  
         
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล  เขต 2  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.หนองเรือ มี 2 เขต  
     
  นายสุรพจน์  เตาะเจริญสุข   นางสิรินิษฐ์  เตาะเจริญสุข  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต 1   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต 2  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.สีชมพู มี 2 เขต  
     
  นายอาทิตย์  ถนอมทุน   นายจารุพรรณ  ภูวสันติ  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู  เขต ๒  
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.กระนวน มี 2 เขต  
  ว่าง    
      นายตระกุูล  เจริญเชื้อ  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๒  
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง  
       
     นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล      
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์  
       
    ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ซำสูง  
       
    นายอุทัย  วสิลา    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซำสูง    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน  
       
    นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ  
    ว่าง    
    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองนาคำ    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง  
    ว่าง    
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง    
     
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า  
    ว่าง    
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เวียงเก่า    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง  
       
    นายธณัช  เครือมา    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี  
         
       
    นายสุพร  ค้อนดี    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี       
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.พระยืน  
       
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย  
       
    นายมีสวีสดิ์  ชมชัยภูมิ    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ชนบท  
    ว่าง    
         
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่  
       
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย  
       
    นายคำพันธ์  พรมวงศ์    
     ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย      
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด  
       
    นางนริศรา  อรุณเดชาชัย    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย  
       
    นายจิรายุ  โชติศิลากุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา  
       
    นายศรัญ  กสิกิจวรกุล    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา    
         
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง  
       
    นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์    
    ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง    

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  • คราววาระดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • ได้มีมติเลือก เมื่อคราวประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  •  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
  1. คณะกรรมการสภาสามัญ 3 คณะ 

​          1.1 คณะกรรมการสภาสามัญประจำสภา อบจ.ขอนแก่น  จำนวน 7 คน  ประกอบด้วย

                                                                                                                      
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ประธานกรรมการ    
ว่าง
นายธนัช  เครือมา นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ นายอุทัย  วิสิลา  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
       
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    กรรมการและเลขานุการ    

​          มีหน้าที่

                1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นชั่งคราว

                2. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย 

          1.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น  จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

                                                                                                                                                 
    นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์
ประธานกรรมการ
   
  ว่าง
 นายจิรายุ  โชติศิลากุล
กรรมการ
นายสุรพล  เชื้อชมกุล
กรรมการ
ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์  กรรมการ  นายศรัญ  กสิกิจวรกุล
กรรมการ
นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์
กรรมการ
       
    นายธณ้ช  เครือมา
กรรมการและเลขานุการ
   

         มีหน้าที่

              1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม

              2.พิจารณาลงรายชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

              3.กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

 ๑.๓ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบจ.ขอนแก่นจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

               
    นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์    
    ประธานกรรมการ    
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
  นางอัญชลี  เฟื่องทอง      
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
    ว่าง    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

     ๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว

     ๒. รายงานและบันทึกความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อประธานสภา

     ๓. ร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานข้อบัญญัตินั้น

     ๔. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.คณะกรรมการวิสามัญ ๑๐ คณะ

    ๒.๑ คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

    ว่าง    
         
    ประธานกรรมการ    
ว่าง
นายนพพร  ปิตปสุวรรณรัตน์ นางนริสรา  อรุณเดชาชัย นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นางสิรินิษฐ์  เตาะเจริญสุข  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

  มีหน้าที่

         ๑.  รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการที่จะให้มีการสงเคราะห์และให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ

                 และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับโอกาสที่ดี รวมตลอดทั้งกิจการด้านเยาวชน เด็กและสตรี

         ๒. รายงานผล เสนอความคิดเห็น และแนวทางให้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นในสังคมต่อ สภา อบจ. ให้ทราบ

         ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

   ๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ  จำนวน ๗ คน  ประกอบด้วย

                                    
    นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล    
    ประธานกรรมการ    
ว่าง
นายจิรายุ  โชติศิลากุล   นายศรัญ  กสิกิจวรกุล ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายมัสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายเพ็ชร  มูลป้อม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

      ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาและเสนอความต้องการที่จะให้มีการส่วเสริมอาชีพโดยฝึกอาชีพ สร้างงาน กระจายรายได้ และการมีงานทำให้แก่ราษฎร

      ๒. รายงานผล เสนอความคิดเห็น และแนวทางให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการทำมาหาเลี้ยงชีพของราษฎรต่อสภา อบจ. ให้ทราบ

      ๓.  กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มอบหมาย    

 

๒.๓ คณะกรรมการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                 ว่าง             
   
          ประธานกรรมการ         
                                                                                 
                         
นายสุรพล  เชื้อชมกุล
กรรมการ
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์     กรรมการ นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
กรรมการ
นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล
กรรมการ
นายอุทัย  วิสิลา
กรรมการ
       
    นายเพ็ชร  มูลป้อม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

 ๑.รวบรวมข้อมูลเสนอความต้องการและสรุปประเด็นปัญหาด้านสุขอนามัยปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ระบบนิเวศน์วิทยาเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ

 ๒. รานงานผล  เสนอความคิดเห็น  และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือผู้บริหารได้ทราบ

 ๓. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาฯ มอบหมาย

 

๒.๔  คณะกรรมการกีฬา - ท่องเที่ยว จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

    ว่าง    
                                                                                                                                       
    ประธานกรรมการ    
ว่าง
นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์   นายจิรายุ  โชติศิลากุล นายศรัญ  กสิกิจวรกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

     ๑.รวบรวมข้อมูล เสนอความต้องการและสรุปประเด็นกีฬาและการท่องเที่ยวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     ๒.รายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการส่งเสริมกีฬาและท่องเที่ยวต่อสภาฯ ได้ทราบ

     ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาฯ มอบหมาย 

 

๒.๕  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                ว่าง                                                    
         
    ประธานกรรมการ    
    ว่าง      ว่าง
     ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายธนัช  เครือมา จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

         ๑. รวบรวมข้อมูล  ประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนได้ทราบ

         ๒.  รายงานผล  และเสนอความคิดเห็นของการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน

         ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.๖  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                       
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ประธานกรรมการ    
   ว่าง   
  นายสุรพจน์  เตาะจริญสุข นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นางวราพร  หาญชนะชัยกุล    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        ๒. นำเสนอวิธีการ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่างๆ ต่อสภา อบจ.

        ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.๗ คณะกรรมการการศึกษา - เทคโนโลยี จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

    ว่าง                                           
           
    ประธานกรรมการ    
ว่าง ว่าง ว่าง
นายสมาส  นามพิกุล นายนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์       
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
      ว่าง    
         
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และสถานศึกษาต่อ สภา อบจ. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

       ๒. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแก่สถานศึกษาและผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงต่อ สภา อบจ.เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

       ๓. รายงานผล  และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการส่งเสริมการศึกาา และการส่งเสริมเทคโนโลยีแก่สถานศึกษา ต่อ สภา อบจ. ได้ทราบ

 

๒.๘ คณะกรรมการโยธา - คมนาคม จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                                                                           
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    ประธานกรรมการ    
ว่าง
นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร   นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย นายศรัญ กสิกิจวรกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวิรัตน์  นาคนชม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

    ๑. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัยหาและความต้องการให้มีการส่งเสริมการโยธา - คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ ให้ทั่วถึง

    ๒. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของ อบจ.ได้ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขและอนุมัติงบประมาณ

    ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.๙ คณะกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

       
                                                                              นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ                                                                                 
    ประธานกรรมการ    
   ว่าง
นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นายอุทัย  วิสิลา นายทองสุข  ธนูรัตน์ นายสมาส  นามพิกุล  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
    ว่าง    
         
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

    ๑. รวบรวมข้อมูลและปัญหาให้มีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้มีการสืบทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

    ๒. หาวิธีการ มาตรการป้องกัน  และแนวทางแก้ไขกิจกรรมที่เบี่ยงเบนไม่เหมาะสมที่กระทบต่อศิลปะ  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

    ๓. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.๑๐ คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

           
  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์
              ประธานกรรมการ     
      
   
ว่าง ว่าง
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ นายอาทิตย์  ถนอมทุน   นายตระกูล  เจริญเชื้อ  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นส.จุฑารัตน์  สุภโฒษะ    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

  ๑. รวบรวมข้อมูล แนวทางการพัฒนารายได้ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  ๒. รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารายได้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบ

  ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

                     mail mail mail mail mail mail  mail mail mail mail