ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัต—

    โครงสร้างการบริหาร   

     
    นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิกชกพงษ์  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
  นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์ นางวัชราภรณ์  ผ่องใส นายวัฒนา  ช่างเหลา
        รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          คนที่ ๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ ๒        รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           คนที่ ๓
     
    นายปรัชญา  ผิวผาง  
    เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น  
           ทีมที่ปรึกษา         
     
    นายสนั่น  พงษ์สมบัติ  
    ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น  
 
  นายพงษ์เทพ  มุสิเกตุ นายวิเชียร  เรืองประเสริฐกุล นางวราณี  ศรีวงษ์ชัย
  ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น
       
    ฝ่ายสภา -นิติบัญญัติ  
       
     
    นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
   
  นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์   นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ ๑   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  คนที่ ๒
     
    ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน และมีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง จำนวน ๑ คน เหตุเนื่องจากการเสียชีวิต  ดังนี้

นางปณิตา  แก้วขัน     นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว    นายสุรพล  เชื้อชมกุล นางอัญชลี  เฟื่องทอง  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต  ๑  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๒  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๓  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๔    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๕
ว่าง
นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต ๑  
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๖   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๗   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๘  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต ๙  
นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง นายบุรินทร์  ศรีตรัย นายมนต์ชัย  ศรีไตรลีกษณ์ นายนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์ นางกรรณิการ์  สืบสารคาม
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต ๒ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต ๓ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต ๑  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต ๒ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๑  
นายตระกุุล  เจริญเชื้อ นายสุรพจน์  เตาะเจริญสุข นางสิรินิษฐ์  เตาะเจริญสุข นายอาทิตยื  ถนอมทุน นายจารุพรรณ  ภูวสันติ
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๒ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ  เขต ๒  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๒ 
นายเดชคำรณ  สิงคลีบุตร นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์ นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต ๒   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล  เขต ๑   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน  เขต ๒   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง   
ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันพันธ์ นายอุทัย  วสิลา นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล นายภควัต  ศรีสุพล
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ซำสูง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองนาคำ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ภูเวียง
นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุล นายธณัช  เครือมา นายสุพร  ค้อนดี นายสมาส  นามพิกุล นายมีสวีสดิ์  ชมชัยภูมิ
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เวียงเก่า ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พระยืน   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ชัย 
นายอดุลย์  คามดิษฐ์ นายทองสุข  ธนูรัตน์ นายคำพันธ์  พรมวงศ์ นางนริศรา  อรุณเดชาชัย นายจิรายุ  โชติศิลากุล
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชนบท   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.แวงน้อย   ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านแฮด ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เปือยน้อย
     
  นายศรัญ  กสิกิจวรกุล   นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา    ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง  

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

วาระดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ได้มีมติเลือกเลือก เมื่อคราวประชุมวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย (๑)คณะกรรมการสภาสามัญ ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ๑๐ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน  คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คณะกรรมการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการกีฬาและท่องเที่ยว  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  คณะกรรมการการศึกษาและเทคโนโลยี  คณะกรรมการโยธาและคมนาคม  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

๑. คณะกรรมการสภาสามัญ ๓ คณะ

๑.๑  คณะกรรมการสภาสามัญประจำสภา อบจ.ขอนแก่น  จำนวน ๗ คน  ประกอบด้วย

                                                                                                                      
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ประธานกรรมการ    
นายธนัช  เครือมา นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ นายอุทัย  วิสิลา นายเดชคำรณ  สิงคลีบุตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้าที่

          ๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นชั่งคราว

          ๒. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย 

๑.๒  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น  จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                                                                                                                 
    นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์
ประธานกรรมการ
   
 
 นายจิรายุ  โชติศิลากุล
กรรมการ
นายสุรพล  เชื้อชมกุล
กรรมการ
ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์  กรรมการ  นายศรัญ  กสิกิจวรกุล
กรรมการ
นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์
กรรมการ
       
    นายธนัช  เครือมา
กรรมการและเลขานุการ
   

  มีหน้าที่

          ๑.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม

          ๒.พิจารณาลงรายชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

          ๓.กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

 ๑.๓ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบจ.ขอนแก่นจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

               
    นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์    
    ประธานกรรมการ    
นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกูล นางอัญชลี  เฟื่องทอง ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นางกรรณิการ์  สืบสารคาม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

     ๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว

     ๒. รายงานและบันทึกความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อประธานสภา

     ๓. ร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานข้อบัญญัตินั้น

     ๔. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

๒.คณะกรรมการวิสามัญ ๑๐ คณะ

    ๒.๑ คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

       
    นางกรรณิการ์  สืบสารคาม    
    ประธานกรรมการ    
นายนพพร  ปิตปสุวรรณรัตน์ นางนริสรา  อรุณเดชาชัย นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นางสิรินิษฐ์  เตาะเจริญสุข นายอดุลย์  คามดิษฐ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

  มีหน้าที่

         ๑.  รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการที่จะให้มีการสงเคราะห์และให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม                  ให้ได้รับโอกาสที่ดี รวมตลอดทั้งกิจการด้านเยาวชน เด็กและสตรี

         ๒. รายงานผล เสนอความคิดเห็น และแนวทางให้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นในสังคมต่อ สภา อบจ. ให้ทราบ

         ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

   ๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ  จำนวน ๗ คน  ประกอบด้วย

                                    
    นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล    
    ประธานกรรมการ    
นายจิรายุ  โชติศิลากุล นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม นายศรัญ  กสิกิจวรกุล ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายมัสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายเพ็ชร  มูลป้อม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

      ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาและเสนอความต้องการที่จะให้มีการส่วเสริมอาชีพโดยฝึกอาชีพ สร้างงาน กระจายรายได้ และการมีงานทำให้แก่ราษฎร

      ๒. รายงานผล เสนอความคิดเห็น และแนวทางให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการทำมาหาเลี้ยงชีพของราษฎรต่อสภา อบจ. ให้ทราบ

      ๓.  กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มอบหมาย    

๒.๓ คณะกรรมการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                            
    นายเดชคำรณ  สิงคลีบุตร
              ประธานกรรมการ         
                                                                                 
                         
นายสุรพล  เชื้อชมกุล
กรรมการ
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์     กรรมการ นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ
กรรมการ
นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล
กรรมการ
นายอุทัย  วิสิลา
กรรมการ
       
    นายเพ็ชร  มูลป้อม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

 ๑.รวบรวมข้อมูลเสนอความต้องการและสรุปประเด็นปัญหาด้านสุขอนามัยปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ระบบนิเวศน์วิทยาเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ

 ๒. รานงานผล  เสนอความคิดเห็น  และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือผู้บริหารได้ทราบ

 ๓. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาฯ มอบหมาย

๒.๔  คณะกรรมการกีฬา - ท่องเที่ยว จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

       
                                                                    นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์                                                                  
    ประธานกรรมการ    
นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล นายจิรายุ  โชติศิลากุล นายศรัญ  กสิกิจวรกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

     ๑.รวบรวมข้อมูล เสนอความต้องการและสรุปประเด็นกีฬาและการท่องเที่ยวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     ๒.รายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการส่งเสริมกีฬาและท่องเที่ยวต่อสภาฯ ได้ทราบ

     ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาฯ มอบหมาย 

๒.๕  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                                                                    
    ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล    
    ประธานกรรมการ    
นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์ ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายธนัช  เครือมา จ.ส.ต.อิทธิชัย  ศรีวงษ์ชัย นายเดชคำรณ  สิงคลีบุตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวรเวทย์  ดิเรกศรี    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

         ๑. รวบรวมข้อมูล  ประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนได้ทราบ

         ๒.  รายงานผล  และเสนอความคิดเห็นของการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน

         ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

๒.๖  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                       
    นายสมาส  นามพิกุล    
    ประธานกรรมการ    
นายภาควัติ  ศรีสุรพล นายสุรพจน์  เตาะจริญสุข นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ นายสมศักดิ์  ลี้ตระกูล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นางวราพร  หาญชนะชัยกุล    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        ๒. นำเสนอวิธีการ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่างๆ ต่อสภา อบจ.

        ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

๒.๗ คณะกรรมการการศึกษา - เทคโนโลยี จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                              
     นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์        
    ประธานกรรมการ    
นายสมาส  นามพิกุล นายนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์  นายอดุลย์  คามดิษฐ์ นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายประเวศ  เทศเรียน    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และสถานศึกษาต่อ สภา อบจ. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

       ๒. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาและความต้องการให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแก่สถานศึกษาและผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงต่อ สภา อบจ.เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

       ๓. รายงานผล  และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการส่งเสริมการศึกาา และการส่งเสริมเทคโนโลยีแก่สถานศึกษา ต่อ สภา อบจ. ได้ทราบ

๒.๘ คณะกรรมการโยธา - คมนาคม จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

                                                                                                           
    นายทองสุข  ธนูรัตน์    
    ประธานกรรมการ    
นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกูล นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย นายศรัญ กสิกิจวรกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นายวิรัตน์  นาคนชม    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

    ๑. รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัยหาและความต้องการให้มีการส่งเสริมการโยธา - คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ ให้ทั่วถึง

    ๒. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้ติดตามและประเมินผลของการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของ อบจ.ได้ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขและอนุมัติงบประมาณ

    ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

๒.๙ คณะกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

       
                                                                              นายมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ                                                                                 
    ประธานกรรมการ    
  
นางวิไลตา  จันทนพิมพ์ นายอุทัย  วิสิลา นายทองสุข  ธนูรัตน์ นายสมาส  นามพิกุล นายเดชคำรณ  สิงคลีบุตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    ดร.ประเวศ  เทศเรียน    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

    ๑. รวบรวมข้อมูลและปัญหาให้มีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้มีการสืบทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

    ๒. หาวิธีการ มาตรการป้องกัน  และแนวทางแก้ไขกิจกรรมที่เบี่ยงเบนไม่เหมาะสมที่กระทบต่อศิลปะ  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

    ๓. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

๒.๑๐ คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

           
  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์
              ประธานกรรมการ     
      
   
นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ นายอาทิตย์  ถนอมทุน นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม นายตระกูล  เจริญเชื้อ นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
    นส.จุฑารัตน์  สุภโฒษะ    
    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่

  ๑. รวบรวมข้อมูล แนวทางการพัฒนารายได้ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  ๒. รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารายได้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบ

  ๓. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย

 

                     mail mail mail mail mail mail  mail mail mail mail