สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
 การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
cheeky การประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
 การประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 การประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑