มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

smiley แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ 

smiley แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ เมือวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๒
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๓
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๔
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๕
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๖
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๗
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ  หน้าที่ ๘

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓

smiley แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๑
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๒
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๓

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒

smiley แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒
      * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๑
      * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๒

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑

smiley แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยที่สอง
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๑
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๒

 สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยแรก  

smiley  จ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยแรก
      * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑
       * ติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๒
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๓
       * มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ฯ หน้าที่ ๔