กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
 

 

   สมัยประชุม                    

 

     วัน - เวลา                    

            สถานที่               

   หมายเหตุ           

สมัยประชุมวิสามัญ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  นัดประชุม   

วันที่ ๙ ก.พ.   เวลา  ๑๓.๓๐ น.

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สมัยแรก

๑ มีนาคม ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น