กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
 

 

   สมัยประชุม                    

 

     วัน - เวลา                    

       สถานที่               

   หมายเหตุ           

สมัยประชุมวิสามัญ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๕  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  นัดประชุม   

วันศุกร์ที่ ๙ ก.พ.   เวลา  ๑๓.๓๐ น.

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สมัยแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่มีการประชุม

    สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึง วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมัยประชุมสามัญ     ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑        สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.
สมัยประชุมสามัญประจำปี     พ.ศ.๒๕๖๑  สมัยที่สอง      ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.
สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  สมัยแรก วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน  ๒๕๖๒ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.