กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง              

 

 

                  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง                    

 

mail ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( new)

mail ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการสอบถามและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

mail ะเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารงานท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

mail ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารงานท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                   ระเบียบอื่นๆ