ภารกิจหน้าที่ทั้ง ๓ ฝ่าย
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 

                yesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

๑.ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     ๑.๑ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      ๑.๒ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๓ 
งานจัดทำงบประมาณของกองกิจการสภาฯ
      ๑.๔ งานบริหารงานบุคคลของกองกิจการสภาฯ
      ๑.๕ งานควบคุมงบประมาณของกองกิจการสภาฯ
      ๑.๖ งานทะเบียนกลาง (รับ - ส่งหนังสือ)
      ๑.๗ งานจัดทำแผนงานประจำปี  แผนประจำเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการสภาฯ
      ๑.๘ งานประชาสัมพันธ์ของสภา และกองกิจการสภาฯ
      ๑.๙ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๑๐ งานเกี่ยวกับค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๑๑ งานเงินเดือนข้าราชการกองกิจการสภาฯ
      ๑.๑๒ งานทะเบียนทรัพย์สิน และวัสดุครุภัณฑ์
      ๑.๑๓ งานจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
      ๑.๑๔ งานเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๑๕ งานควบคุมงบประมาณของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๑๖ งานขออนุญาตไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัดของสมาชิกสภาฯ
      ๑.๑๗ งานทะเบียนกลาง
      ๑.๑๘ งานสารบรรณของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๑๙ งานหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๒๐ งานเกี่ยวกับสมาคม,สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

      ๑.๒๑ งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาฯ
      ๑.๒๒ งานเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      ๑.๒๓ งานพิมพ์ งานสถิติข้อมูล งานบันทึกข้อมูลต่างๆ
      ๑.๒๔ งานดูแลรักษารถยนต์ และขับรถยนต์ประจำกองกิจการสภาฯ
      ๑.๒๕ งานส่งหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      ๑.๒๖ อำนวยความสะดวกประธาน,รองประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๑.๒๗ งานดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย เปิด ปิด ห้องปฏิบัติงานกองกิจการสภาฯ

๒.ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

      ๒.๑ งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๒ งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๓ งานข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๔ งานจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๕ งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๖ งานรับญัตติ กระทู้ถาม และข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๗ งานจัดทำรายการ และบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๘ งานแจ้งมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๙ งานจัดทำรายการ และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๐ งานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๑ งานจัดทำแผนงานประจำปี แผนประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายการประชุม
      ๒.๑๒ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานออกหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๓ งานพิมพ์หนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๑๔ งานประกาศเปิด – ปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๕ งานประสานงานการประชุมสภาฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๖ งานสถิติข้อมูลการประชุมสภาฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๗ งานเลขานุการประธานสภาฯ และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๘ งานจัดเตรียมสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๑๙ งานประสานงานในหน้าที่ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๒๐ งานอำนวยความสะดวกในการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ
      ๒.๒๑ งานเสนอแฟ้มและติดตามหนังสือราชการของฝ่ายการประชุมที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา จนแล้วเสร็จ
      ๒.๒๒ งานจัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการของฝ่ายการประชุม ให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหา
      ๒.๒๓ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล งานเก็บสถิติข้อมูลต่างๆ
      ๒.๒๔ งานรับ – ส่งหนังสือ เสนอประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๒๕ งานติดต่อประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
      ๒.๒๖ งานอำนวยความสะดวก ประธาน, รองประธาน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                                                              ๒.๒๗ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสารสนเทศ  งานควบคุมความเสี่ยงภายใน  เป็นต้น

๓.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        ๓.๑ งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       ๓.๒ งานประสานงานการเลือกตั้งกับจังหวัดขอนแก่น
       ๓.๓ งานประสานงานการเลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
       ๓.๔ 
งานประสานงานการเลือกตั้งกับอำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่น
       ๓.๕ งานจัดทำประมาณการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
       ๓.๖ งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
       ๓.๗ งานเอกสารและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
       ๓.๘ งานเก็บรักษาเอกสารและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
       ๓.๙ งานรายงานและขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
       ๓.๑๐ งานบริการให้ยืม - รับคืนอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ส่วนราชการอื่น
       ๓.๑๑ งานตรวจสอบการใช้สิทธิการเลือกตั้ง
       ๓.๑๒ 
งานจัดเก็บเอกสารบัญชีการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9)
       ๓.๑๓ งานจัดเก็บเอกสารบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ( ส.ถ./ผ.ถ. 32)
       ๓.๑๔ งานธุรการ รับ - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
       ๓.๑๕ งานประชาคม
       ๓.๑๖ 
งานจัดทำแผนงานออกประชาคม
       ๓.๑๗ งานออกหนังสือเชิญประชาคม
       ๓.๑๘ งานประสานงานประชาคม
       ๓.๑๙ งานโครงการเปิดเวทีประชาคมและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ๓.๒๐ 
งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินแผนงานและโครงการ
       ๓.๒๑ งานทะเบียนประชาคม
       ๓.๒๒ งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาคม
       ๓.๒๓ งานเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและการทำประชาวิจารณ์
       ๓.๒๔ งานส่งเสริมและสนับสนุน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
       ๓.๒๕ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ

       ๓.๒๖ งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ๓.๒๗ งานติดตามและประเมินผลของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ๓.๒๘ งานจัดทำแผนประจำปี  แผนประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
       ๓.๒๙ 
 งานมวลชนสัมพันธ์
       ๓.๓๐ งานสวัสดิการประชาชน
       ๓.๓๑ งานบริการประชาชน
        ๓.๓๒ 
งานรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน               
       ๓.๓๓ งานประสานงานส่วนราชการและหน่วยงานอื่น  
       ๓.๓๔ งานติดต่อประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
       ๓.๓๕ งานอำนวยความสะดวก ประธาน, รองประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
       ๓.๓๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

                                        mail mail mail mail mail mail mail