กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย
          มีข้าราชการ  จำนวน ๙ คน  ลูกจ้างประจำ  ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๕ คน  และพนักงาน            จ้างเหมาบริการ ๓ คน   รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน ดังนี้
                                                                                                                                        
                  นางวราพร  หาญชนะชัยกูล                       ผอ.กองกิจการสภา ฯ     
             winkcheekywinkwink                 ฝ่ายกิจการสภา                    winksmileywinksmiley    

 


  นายบรรพต  ภูเงิน
  หัวหน้าฝ่าย

                                                                  


นางจริยา  เครือขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                            นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์

    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

  
นส.นพวรรณ  กิมประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

   
นางเกษราภรณ์  สายโรจน์
ลูกจ้างประจำ

 
   


นางธนพร  จันทร์หล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายปิยะวัฒน์  วงษ์สุวรรณ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

นส.กนกลักษณ์  คุ้มตระบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
นส.เบญจวรรณ  โตเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

                        

นส.เบญจวรรณ  พุทธละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
          cheekywinksmileywink                       ฝ่ายการประชุม             winksmileywinkcheeky           
                                                                                                           
   นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่าย
 


 นายวรากร  ไชยนา
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ           

 


นายสุรเชษฐ์  รักธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   winkcheekywink              ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน             winksmileywink   
         
  นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ  
  หน.ฝ่ายการประชุม  
  รก.หน.ฝ่ายการมีส่วนร่วมฯ  
  
นส.สุทธิดา  อุ่นสนธิ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                        นส.นิรินทร์ชนิด  แสนสร้อย                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
นายฐาปกรณ์ เรืองแหล้   นายรัชชานิน  ทองมั่น
พนักงานจัางตามภารกิจ
               
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
     

 cheeky cheeky cheeky cheeky cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky