กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น        ๓ ฝ่าย มีข้าราชการ  จำนวน ๘ คน ลูกจ้างประจำ  ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๔ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ คน ดังนี้  

 

 

 

 

     นางวราพร     หาญชัยชนะกูล    
    ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ    

  ฝ่ายกิจการสภา

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

     นายบรรพต  ภูเงิน    
    หัวหน้าฝ่าย    

 

 

                                                   

  นางจริยา  เครือขวัญ   นางสาวนพวรรณ  กิมประเทศ      
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                             

 

 

  นางเกษราภรณ์  สายโรจน์ นางธนพร  จันทร์หล้า นายปิยะวัฒน์  วงษ์สุวรรณ  
  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจฯ ผช.ระบบงานคอมพิวเตอร์  

 

  นายยุพนธีร์  พิงคารักษ์ นายสุรเชฎฐ์  รักธรรม นางสาวเบญจวรรณ  พุทธละ างสาวกนกลักษณ์  คุ้มตะบุตร
  พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ         พนักงานจ้างเหมาบริการ                       

 

 

 

 

 

    ฝ่ายการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ    
    หัวหน้าฝ่าย    

 

 

 

  นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์   นายวรากร  ไชยนา  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 ฝ่ายส่งเสริมการมี 

 

 

 

 

ส่วนร่วมประชาชน 

 

 

 

 

         
       
    นายประดิษฐ์ ดิลกลาภ    
    หน.ฝ่านการประชุมรักษาการ    
         หน.ฝ่ายการมีส่วนร่วมประชาชน    
       
    นางสาวสุธิดา  อุ่นสนธิ์    
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
       
    นายฐาปกรณ์  เรืองแหล้    
                     พนักงานขับรถยนต์    
         

        cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky