กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย
          มีข้าราชการ  จำนวน ๘ คน  ลูกจ้างประจำ  ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๖ คน  และพนักงาน            จ้างเหมาบริการ ๒ คน   รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ คน ดังนี้
                                                                                                                                            
  นางวราพร  หาญชนะชัยกูล      
ผอ.กองกิจการสภา ฯ     
             winkcheekywinkwink                 ฝ่ายกิจการสภา                    winksmileywinksmiley    

 


  นายบรรพต  ภูเงิน
  หัวหน้าฝ่าย

                                                                  


นางจริยา  เครือขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                                                       

  
นส.นพวรรณ  กิมประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเกษราภรณ์  สายโรจน์
ลูกจ้างประจำ

   
นางธนพร  จันทร์หล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 นายปิยะวัฒน์  วงษ์สุวรรณ   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    


นายยุพนธีร์  พิงคารักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

นส.กนกลักษณ์  คุ้มตระบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
นายสุรเชฎฐ์  รักธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
  นส.เบญจวรรณ  พุทธละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
          cheekywinksmileywink                       ฝ่ายการประชุม             winksmileywinkcheeky           
                                                                                                           
   นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่าย
 


  นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์ 
              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ           

 


นายวรากร ไชยนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

   winkcheekywink              ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน             winksmileywink   
         
  นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ  
  หน.ฝ่ายการประชุม  
  รก.หน.ฝ่ายการมีส่วนร่วมฯ  
      
  นางสาวสุทธิดา  อุ่นสนธิ์   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
นายฐาปกรณ์ เรืองแหล้   นายรัชชานิน  ทองมั่น
พนักงานจัางตามภารกิจ
               
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
     

 cheeky cheeky cheeky cheeky cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky