กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

มีข้าราชการ 10 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน

และพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 คน ดังนี้

                                                                                                                                        
                  นางวราพร  หาญชนะชัยกูล                       ผอ.กองกิจการสภา ฯ     
winkcheekywink    ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   smileywinksmiley

 


  

                                                                  

  นายบรรพต  ภูเงิน  
  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   


นางจริยา  เครือขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                               นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

  
น.ส.นพวรรณ  กิมประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

   
นางเกษราภรณ์  สายโรจน์
ลูกจ้างประจำ

 
   


นางธนพร  จันทร์หล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายปิยวัฒน์  วงษ์สุวรรณ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

น.ส.กนกลักษณ์  คุ้มตระบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
น.ส.พัชรา  โตเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

                        

น.ส.เบญจวรรณ  พุทธละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
cheekywinksmileywink                       ฝ่ายการประชุม             winksmileywinkcheeky
                                                                                                           
   นายประดิษฐ์  ดิลกลาภ  
  หัวหน้าฝ่ายการประชุม  


 นายวรากร  ไชยนา
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ           

 


นายสุรเชษฐ์  รักธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   winkcheekywink              ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน             winksmileywink   
         
  นายสุพัฒน์  พิมพา  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  
น.ส.สุธิดา  อุ่นสนธิ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

น.ส.นิรินทร์ชนิต  แสนสร้อย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 
นายฐาปกรณ์ เรืองแหล้   นายรัชชานิน  ทองมั่น
พนักงานจัางตามภารกิจ
               
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 cheeky cheeky cheeky cheeky cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky