เนื้อหาทั้งหมด »

ทิศทางและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่

รายละเอียด

อบรมนักเรียนตามโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

รายละเอียด

การประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบจ.ขอนแก่น

รายละเอียด

สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เข้ารับการเพิ่มทักษะ

รายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด »