ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

► สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศ  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กัยายน ๒๕๖๑  รวม  ๗ วัน

   ทั้งนี้ได้ติดประกาศที่ บอร์ดประชาสัมพันธ อบจ.ขอนแก่น และ website อบจ.ขอนแก่น  และกองกิจการสภา