มติสภา สมัยสามัญ พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยสอง ครั้งที่ ๒,กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยแรก,รง.ที่รับรองแล้ว

ปิดประกาศสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดสมัยประชุมสมาชิกในสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยแรก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ รวมสี่สิบห้าวัน

►มติสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาภองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

►รางงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับรองแล้ว

ทั้งนี้ได้ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น และทางเว็ปไซด์ (Website) อบจ.ขอนแก่นและกองกิจการสภา