ติดประกาศการประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ กองกิจการสภา ได้ติดประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีกำหนด ๗ วัน