ประชุมกองกิจการสภา อบจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ขอนแก่น  นางวราพร  หาญชนะชัยกูล  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อหารือภารกิจเร่งด่วน  ในการทำแผนงบประมาณ ๒๕๖๒  และเตรียมการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการใช้ line  application ณ ห้องกิจการสภา อบจ.ขอนแก่น