เจ้าหน้าที่กองกิจการสภา เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

กองกิจการสภา อบจ.ขอนแก่น โดย ผอ.วราพร  หาญชนะชัยกูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ทิศทางและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของท้องถิ่น พร้อมไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และเทคนิคการทำงานปลอดภัยจากการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือการตรวจสอบของ สตง. ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น