►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสมาชิก ฯ  สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ไฟล์แนบ