►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ในคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีมติรับรองรายงานแล้ว

ไฟล์แนบ