► ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่แรก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดสี่สิบห้าวัน ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ