►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสมาชิก ฯ  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สองครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น .. 

ไฟล์แนบ