►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสมาชิก ฯ  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สองครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น .. 

ไฟล์แนบ