► ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดสี่สิบห้าวัน ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ