►ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ สิงหาคม  ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ รวมสี่สิบห้าวัน ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ