►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในคราวประชุมสภาฯ เมื่อสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ เรื่อง  รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ