► ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดเจ็ดวัน

ไฟล์แนบ