► มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยแรกขึ้น  

      ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้มีประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยแรก ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมสี่สิบห้าวัน

ไฟล์แนบ