ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตันไป

ไฟล์แนบ