► ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดเจ็ดวัน

ไฟล์แนบ