แสดงรายการที่ 11-20 จากทั้งหมด 22 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าวไฟล์แนบ
15/06/2018 09:47โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง
15/06/2018 09:48โครงการและกิจกรรมมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
19/07/2018 09:47โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง
09/08/2018 16:06โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑
16/08/2018 13:20โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒
28/08/2018 09:48โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยแรก
30/08/2018 10:29โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับรองรายงานฯ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
17/09/2018 14:17โครงการและกิจกรรมประกาศสภา อบจ.ขอนแก่น เรื่อง ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง
19/09/2018 08:57โครงการและกิจกรรมประกาศสภา อบจ.ขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
24/09/2018 11:25โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓