ฝ่ายพัฒนาสังคม

นางศิริพร ประดาพล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมการพัฒนาสังคม
   
นางสาวพรทิพา ราชสีทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชร์วัล สุวัตถิกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
นางทัศรินทร์ เชิดโกทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางณัฐชยา ดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
นางนภัค ปัญญาใส
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาววิภารัตน์ ชมชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

   
นางจิระนันท์ ชนเวียน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชนีวรรณ ทองชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
นางวราภรณ์ อุทธา
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
นางสาวยุวนิดา  แสนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
 
ว่าที่ รต หญิง ปนัดดา กรมโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
   
 
นายชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
   
 
นายเกียรติศักดิ์ บัวพา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ