ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสมชาย อิฐรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการกีฬา งานสนามกีฬา สระว่ายน้ำ
   
นางวนิษฐา จันทร์ฝ่าย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวรพจน์ กิจจารักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส

   
นางสาวสมคิด โล่ลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอกวีระศักดิ์ อินทวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
นายกิติพงศ์ อินทรพาณิช
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายวัลลภ หาลาภ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

   
นางสาวศศิวิมล แสงโฮง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมณฑล เปี่ยมสิทธิ์
ครูอาสาพัฒนากีฬา

   
 
  นางสาวอนุรักษ์ ซุยกระเดื่อง
ครูอาสาพัฒนากีฬา