ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นายสุเทพ โคตรทุม
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
 
นายสุวรรณ มะลิลา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
นางปัทมาพร มหายศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวชลธิชา คำแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี