สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวรเวทย์ ดิเรกศรี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาสังคม
       

นางสาวศิริวรรณ สุรินทะ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นายสุเทพ โคตรทุม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)

นายสมชาย อิฐรัตน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา)

นางศิริพร ประดาพล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

นางสาวศิริวรรณ สุรินทะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการ งานบริหารงานทั่วไป งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ รัฐพิธี
       
นางสาวสิริรัฐ จันทร์พันย์ นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ นางเสาวภา ศรีเนตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นางจิราภรณ์ สระบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายอรัญ นาคอก
นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
   
นางนิภารัตน์ แก้วบุญเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางลำดวน รัตนชัยฤทธิ์ พนักงานบัญชี
   
นางชมนภัส มุลตองคะ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ นางสาวธนิดา น้อยโนนทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
นางสาวสุภาพร เอกตาแสง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง นางสุพรรณี วารี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   
นางเพ็ญพรรณ สุพรรณนักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ น.ส.นพวรรณ กิมประเทศ นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
   
นางสาวสิริยากร ชำนิกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวศศิภา ภูเดช
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
   
   
   
นายอภินันท์ อรัญรุด
นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายคำไพ นามท่าเดื่อ พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง
   
นายวิเชียร เรืองเกตุ พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง นายภูวนัย กรีเทพ พนักงานขับรถยนต์
   
นายประทีป หมายสอนกลาง พนักงานขับรถยนต์ นายวิทยา หมายสอนกลาง พนักงานขับรถยนต์
   
 
นายเอนก ภาควุฒิ พนักงานขับรถยนต์  
นายคมสัน นาคสระฮาง นายช่างเครื่องกลอาวุโส นายอดิศักดิ์ เพ็งวิชัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   
นายวระวุฒิ คำแพง พนักงานขับรถยนต์ นายไพรบ ผิวอ่อนดี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
นายวิชา ปรีชานนท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรจิรา ชันอาสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน