-:- สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -:-
   
หน้าแรก
ผู้บริหารโครงการ
หลักสูตรการอบรม
แบบประเมินโครงการออนไลน์
คู่มือการจัดทำสื่อ
ผลการประเมินโครงการ
ผลงานครู นักเรียน
ติดต่อเรา
   
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนพระธาตุขอมแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
   
   


 
 

              

สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลชนะเลิศ
๑.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.๔-๖ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ได้แก่
๑. นายธีร์สิทธิ์  โพธิปัสสา
๒. นายพงษ์พิสิทธิ์  สายคำ
๓. นายบัญญัติ   ฝักฝ่ายธรรม
ครูผู้ฝึกซ้อม  คือ  นายคมเพชร  โพธิปัสสา และ นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
๒. โครงงานภาษาไทย  ระดับ ม.๔-๖  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ได้แก่
๑.  นางสาวกุสุมา   มงคลเคหา
๒.  นางสาวปวีณา   โกสิลารัตน์
๓.  นางสาวกนกวรรณ  เนียมจันทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม  คือ  นายสุจินต์  หาญโสภา   และนางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
๓.  โครงงานสุขศึกษา  ม.๔-๖  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ได้แก่
๑. นางสาวดรุณี  สิงห์ซอม
๒. นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
๓. นางสาวสุดารัตน์  แก้วกาหลง
ครูผู้ฝึกซ้อม  คือ  นางมลิวรรณ  ศรีบุญลือ  และนางวิชริญฎา  พรมเย็น
๔. ประกวดสื่อครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ครูผู้เข้าแข่งขัน  คือ  นางอมรพรรณ  จรูญแสง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๑. โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับ ม.๔-๖  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ได้แก่
๑. นางสาวณัฐวรี ปัตตะเน
๒. นางสาวปานจิตต์         พานศรีสุข
๓. นางสาวประภาคสิริ  อันพิมพ์
ครูผู้ฝึกซ้อม  คือ  นางนิกร ระวันตา   และนายสุรชัย  สุขรี       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๑. การประกวดสื่อครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้เข้าแข่งขัน  คือ  นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์

รางวัลชมเชย
๑.  การเขียนHomepage ระดับ ม.๔-๖   โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  คือ  นายจารุวัฒน์  มะพันธ์

 

สรุปผลการประกวดแข่งขัน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 14-16  ตุลาคม  2558  ณ  อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี
รางวัลชนะเลิศ


1. โครงงานสังคม ม.1-3  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองตุ้ม
2. เด็กหญิงหัทยา  วงษ์หาแก้ว
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สิทธิยา
ครูที่ปรึกษา
1. นางเรณู  นันททิพรักษ์
2. นางอมรพรรณ  จรูญแสง
2.หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. นายสถาพร  ข้อยุ่น
2. นายศุภชาติ  บุญเรือง
3. นายพงษ์พิสิฐ  สายคำ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
3. ประกวดสื่อครูภาษาไทย  
นายสุจินต์  หาญโสภา    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
4.  ประกวดสื่อครูศิลปะ
นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3      โรงเรียนสีชมพูศึกษา
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. เด็กชายธนากรณ์  เฮ้าแสง   
2. เด็กชายคณาธิป  ถนอมถิ่น
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  แซ่เอี้ย
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
6. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. นายธีร์สิทธิ์  โพธิปัสสา
2. นายธนาวุฒิ  ลาปะ
3. นายเศรษฐวุฒิ  ศรีสุพัฒน์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
7.  โครงงานสังคม ม.4-6   โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนะโช
2. นางสาวเกวลิน ภูกองชัย
3. นางสาวสาวิตรี อุ่นสุข
ครูที่ปรึกษา
1. นางบุญสิริ     สุทธิพิทักษ์
2. นางสาวกัลยา  สมประสงค์
8.  โครงงานภาษาไทย ม.4-6  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นักเรียนผู้แข่งขัน
1. นางสาวชลดา  เมืองสิทธิ
2. นางสาวแพรวพลอย  เกตุพิบูลย์
3. นางสาวอาภัสรา  วงษ์สุวรรณ
ครูที่ปรึกษา
๑. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
๒.  นายสุจินต์  หาญโสภา

 รางวัลชมเขย
9.  ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-6
                   นักเรียนผู้แข่งขัน
นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
ครูผู้ฝึกซ้อม

         
นางวิทชรียา  ทองผาย

      

 
   
   
   
         

     
 
 
   
   

นางสาวศิริกุล ทัพซ้้าย
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


ภาษาไทย>
ครูสุจินต์ หาญโสภา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวรารัตน์ สีบุดดา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจรีพร คำคอน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสมถวิล รินสาธร รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูปารีณา ศิริพูล รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูจิตลดา เตโพธิ์ รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูทักษิณา ทิพย์โยธา รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูสุณีรัตน์ วินสา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูไสว โสภี รร.สีชมพูศึกษา
ครูอุไรทิพย์ เถื่อนทนนท์ รร.บ้านคูขาด
ครูสมทรง มีลุน รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูเรไร เพ็งวิชัย รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูวาริสรา โชคภูเขียว รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูกุสะลิน มูลกัน รร.โคกสูงประชาสรรพ์
ครูทับทิม อติอนุวรรธน์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูจงจิตร นกแก้ว รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูพระจันทร์ แพไธสง รร.บ้านคูขาด
ครูศศิธร วงชาลี รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
   
วิทยาศาสตร์
ครูจักริน งานไว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูธาตรี พิมพ์บึง รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพนมเทียน ท้าวนิล รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูรัตติยา เอกปริญญา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
 คณิตศาสตร์
ครูประภาวดี ไพรราม รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวรวุธ อักครกตัญญู รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสุรชัย สุขรี รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจินตนา แทนไธสง รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูภานุวัฒน์ ยาจันตา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
การงานอาชีพ
ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูนงลักษณ์ ประไกรวัน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจักรพันธ์ ทองผาย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวิทชรียา ทองผาย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูกษิภัท อย่างบุญ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอดิศักดิ์ โคตรชุม รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูอาทิตย์ อ่อนจันทร์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูวิทัตตา ธุระพันธ์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูปิยพร พรหมมาวัย รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกรกฎ รัตนะโช รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูประภาสิริ บางปา รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูจันทร์พิมพ์ กำแซง รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูบัวทอง พลตรี รร.บ้านคูขาด
ครูกฤษณะ ปานะศรี รร.สีชมพูศึกษา
ครูสุพจน์ ศรชัย รร.มัธยมหนองเขียด
ครูเฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด รร.โนนหันวิทยายน
ครูทรงศักดิ์ ภูราศรี รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูธิดารัตน์ สิงห์กุล รร.บ้านคูขาด
ครูกฤษณะ ไสยบาล รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูจงกล คำจันทร์วงศ์ รร.บ้านคูขาด
ครูอาทิตย์ ชัยแสง รร.บ้านคูขาด
   
สังคมศึกษา
ครูกรรณิการ์ แก้วนอก รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอมรพรรณ จรูญแสง รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูประสิทธิ์ บรรยง รร.บ้านคูขาด
ครูธิดารัตน์ ตาเมือง รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูพัชราพร รัตนะโช รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูวัชรา บัวมาตย์ รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูปริฉัตร สายเนตร รร.มัธยมหนองเขียด
ครูจุลพงษ์ เพ็งวิชัย รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูหงษ์ลุน สะท้านบัว รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูวราภรณ์ ศรีเฉลา รร.บ้านคูขาด
ครูศิริเนตร นิลนามะ รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
ครูสุชาดา สุวรรณศรี รร.สีชมพูศึกษา
   
ศิลปะ
ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพีรเดช เสนไสย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูชาญชัย คำศรีแก้ว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูไพเราะ มาเพชร รร.มัธยมหนองเขียด
ครูกาญจนา บุญศรี รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูลักขณา บุตรพรม รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูรักษชน รักษาเคน รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกฤติยา เลิศพันธ์ รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ครูอภิศักดิ์ พิทักษ์เขือนขันธ์ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูกฤษณะ ลิไธสง รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูบงกชกานต์ ไชยสุรินทร์ รร.สีชมพูศึกษา
ครูสุพันธ์ตรี มีมา รร.ซำสูงพิทยาคม
   
 
สุขศึกษา
ครูอรวรรณ ธรรมทอง  รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวิชริญฎา พรมเย็น รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพีรสันต์ ประไกรวัน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอดุลย์ บุตรศรี รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูธนากร วงษ์ชัย รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
ครูศิริญญา ภุมมะโสภณ รร.สีชมพูศึกษา
ครูสถาพร การพันทา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูชนะภัย โคตรสาขา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสุมงคล สะตะ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสำราญ พิมพาศรี รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูวารุณี โพธิลักษณ์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูศราวุธ โพธิลักษณ์
รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสันติชัย พรหมศิลา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูภานุมาศ หารวาระ รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูเผด็จ คำคูณ รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
   
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุภาพร โคกสีอำนวย รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูวไลลักณ์ แก้วต่วย รร.บ้านคูขาด
ครูสุมามาลย์ บุติมุลตรี รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูอนงค์ วงศ์สีวอ รร.โนนหันวิทยายน

ครูอารี เพ็งสีแสง รร.พูวัดพิทยาคม

ครูอำนวยพร แสนสุด รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูเสาวลักษณ์ พิศนุย รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูจิตติมา สนธรา รร.พูวัดพิทยาคม
ครูพิมพ์รตา ประถมรักษ์ รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูรดา กาลวิบูลย์ รร.เมืองพลพิทยาคม

ครูอรสา โนสูงเนิน รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ครูสุดารัตน์ สมจิตร
ครูกิตติมา คำพิทักษ์ รร.บ้านคุขาด
ครูนิติมา ถานะ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูภูสิตา งามสะอาด รร.มัธยมหนองเขียด
ครูธัญญารัตน์ คามวุฒิ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูบุญสนอง สุเมธะ รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกัญญานัฐ นครชม รร.พระยืนวิทยาคาร

ครูฉวี วงษ์ชาลี รร.หนองโนประชาสรรค์

ครูเยาวภา ดาศรี รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสายชน ชัยจันดา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูสุกัญญา ปิดตาระเต รร.บ้านหนองเสี้ยว
   
 
     

Copyright © 2015 : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 , E-mail : khonkaenedu@gmail.com

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ Free Hit Counter เริ่มนับ 3 ธันวาคม 2558