-:- สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -:-
   
หน้าแรก
ผู้บริหารโครงการ
หลักสูตรการอบรม
แบบประเมินโครงการออนไลน์
คู่มือการจัดทำสื่อ
ผลการประเมินโครงการ
ผลงานครู นักเรียน
ติดต่อเรา
   
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนพระธาตุขอมแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
   
   

 
 

 
   
   
   
         

PLC อบจ.ขอนแก่น : ครูภาษาไทยแก้ปัญหา "อ่าน-เขียนไม่คล่อง" คลิก

-------#####----------#####---------#####------

โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ || ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียดโครงการ || ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์และหลักภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
รายละเอียดโครงการ || ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการทำวิจัยในชั้นเรียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2559
รายละเอียดโครงการ || ภาพกิจกรรม

โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2559
รายละเอียดโครงการ || ภาพกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาครู ประจำปี 2559 ...คลิก

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย

--------------------------------

ครงการพัฒนาครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงาน
(Project-Based Learning) ประจำปี 2558

โครงงานวิทยาศาสตร์
1 ปกโครงงานวิทย์
2 คำนำโครงงานวิทย์
3 สารบัญวิทย์
4 เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์1
5 เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์2
6 เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์3
7 วิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 แบบฝึกการวิเคราะห์โครงงานวิทย์
9 แบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนการอบรมวิทยาศาสตร์
10 แบบทดสอบประเมินความรู้หลังการอบรมวิทยาศาสตร์
11 กระดาษคำตอบวิทยาศาสตร์
12 กระดาษคำตอบแบบประเมินความรู้หลังอบรมวิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบ (power point)

โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)
1 PBLsol PBLสังคม
2 กำหนดการอบรมสาระสังคมศึกษา
3 แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม PBL สังคม
4 แบบทดสอบโครงงานสังคม
5 แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงาน สังคม
6 เอกสารการอบรม PBL สังคม

โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงาน สังคม
2 การเรียนรู้ด้วยโครงงานภาษาไทย
3 ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย คำราชาศัพท์กะหมังกุหนิง
4 แบบทดสอบอบรมเรื่องโครงงานภาษาไทย
5 กระดาษคำตอบ
6 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมกาาอบรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

รางวัลประกวดสื่อครู

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2558

สรุปผลการประกวดแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปี 2558

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557

โครงการค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2558

โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
สรุปผลการแข่งขันโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

โครงการทดสอบทักษะการอ่านการเขียนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

เอกสารประกอบ (power point)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศสำหรับศตวรรษที่ 21
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อเทคโนโลยี ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัย นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย
ปีที่พิมพ์ 2559 ...คลิก 
 

               ในช่วงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความน่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
          จากแนวโน้มดังกล่าว  ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ
           การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียน                ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโยลีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์
        เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  ในการคิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย      

 
   
   
   
         

     
 
 
   
   

นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ

     
 
 
   
   

นางสาวศิริกุล ทัพซ้้าย
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์


ภาษาไทย
ครูสุจินต์ หาญโสภา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวรารัตน์ สีบุดดา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจรีพร คำคอน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสมถวิล รินสาธร รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูปารีณา ศิริพูล รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูจิตลดา เตโพธิ์ รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูทักษิณา ทิพย์โยธา รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูสุณีรัตน์ วินสา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูไสว โสภี รร.สีชมพูศึกษา
ครูอุไรทิพย์ เถื่อนทนนท์ รร.บ้านคูขาด
ครูสมทรง มีลุน รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูเรไร เพ็งวิชัย รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูวาริสรา โชคภูเขียว รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูกุสะลิน มูลกัน รร.โคกสูงประชาสรรพ์
ครูทับทิม อติอนุวรรธน์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูจงจิตร นกแก้ว รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูพระจันทร์ แพไธสง รร.บ้านคูขาด
ครูศศิธร วงชาลี รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
   
วิทยาศาสตร์
ครูจักริน งานไว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูธาตรี พิมพ์บึง รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพนมเทียน ท้าวนิล รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูรัตติยา เอกปริญญา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
 คณิตศาสตร์
ครูประภาวดี ไพรราม รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวรวุธ อักครกตัญญู รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสุรชัย สุขรี รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจินตนา แทนไธสง รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูภานุวัฒน์ ยาจันตา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
การงานอาชีพ
ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูนงลักษณ์ ประไกรวัน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูจักรพันธ์ ทองผาย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวิทชรียา ทองผาย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูกษิภัท อย่างบุญ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอดิศักดิ์ โคตรชุม รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูอาทิตย์ อ่อนจันทร์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูวิทัตตา ธุระพันธ์ รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูปิยพร พรหมมาวัย รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกรกฎ รัตนะโช รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูประภาสิริ บางปา รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูจันทร์พิมพ์ กำแซง รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูบัวทอง พลตรี รร.บ้านคูขาด
ครูกฤษณะ ปานะศรี รร.สีชมพูศึกษา
ครูสุพจน์ ศรชัย รร.มัธยมหนองเขียด
ครูเฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด รร.โนนหันวิทยายน
ครูทรงศักดิ์ ภูราศรี รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูธิดารัตน์ สิงห์กุล รร.บ้านคูขาด
ครูกฤษณะ ไสยบาล รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูจงกล คำจันทร์วงศ์ รร.บ้านคูขาด
ครูอาทิตย์ ชัยแสง รร.บ้านคูขาด
   
สังคมศึกษา
ครูกรรณิการ์ แก้วนอก รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอมรพรรณ จรูญแสง รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูประสิทธิ์ บรรยง รร.บ้านคูขาด
ครูธิดารัตน์ ตาเมือง รร.บ้านหนองเสี้ยว
ครูพัชราพร รัตนะโช รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูวัชรา บัวมาตย์ รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูปริฉัตร สายเนตร รร.มัธยมหนองเขียด
ครูจุลพงษ์ เพ็งวิชัย รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูหงษ์ลุน สะท้านบัว รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูวราภรณ์ ศรีเฉลา รร.บ้านคูขาด
ครูศิริเนตร นิลนามะ รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
ครูสุชาดา สุวรรณศรี รร.สีชมพูศึกษา
   
ศิลปะ
ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพีรเดช เสนไสย รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูชาญชัย คำศรีแก้ว รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูไพเราะ มาเพชร รร.มัธยมหนองเขียด
ครูกาญจนา บุญศรี รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูลักขณา บุตรพรม รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูรักษชน รักษาเคน รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกฤติยา เลิศพันธ์ รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ครูอภิศักดิ์ พิทักษ์เขือนขันธ์ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูกฤษณะ ลิไธสง รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูบงกชกานต์ ไชยสุรินทร์ รร.สีชมพูศึกษา
ครูสุพันธ์ตรี มีมา รร.ซำสูงพิทยาคม
   
 
สุขศึกษา
ครูอรวรรณ ธรรมทอง  รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูวิชริญฎา พรมเย็น รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูพีรสันต์ ประไกรวัน รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูอดุลย์ บุตรศรี รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูธนากร วงษ์ชัย รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
ครูศิริญญา ภุมมะโสภณ รร.สีชมพูศึกษา
ครูสถาพร การพันทา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูชนะภัย โคตรสาขา รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสุมงคล สะตะ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสำราญ พิมพาศรี รร.พระยืนวิทยาคาร
ครูวารุณี โพธิลักษณ์ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูศราวุธ โพธิลักษณ์
รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูสันติชัย พรหมศิลา รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูภานุมาศ หารวาระ รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูเผด็จ คำคูณ รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
   
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุภาพร โคกสีอำนวย รร.หนองโนประชาสรรค์
ครูวไลลักณ์ แก้วต่วย รร.บ้านคูขาด
ครูสุมามาลย์ บุติมุลตรี รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ครูอนงค์ วงศ์สีวอ รร.โนนหันวิทยายน

ครูอารี เพ็งสีแสง รร.พูวัดพิทยาคม

ครูอำนวยพร แสนสุด รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูเสาวลักษณ์ พิศนุย รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูจิตติมา สนธรา รร.พูวัดพิทยาคม
ครูพิมพ์รตา ประถมรักษ์ รร.พิศาลปุณณวิทยา
ครูรดา กาลวิบูลย์ รร.เมืองพลพิทยาคม

ครูอรสา โนสูงเนิน รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ครูสุดารัตน์ สมจิตร
ครูกิตติมา คำพิทักษ์ รร.บ้านคุขาด
ครูนิติมา ถานะ รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูภูสิตา งามสะอาด รร.มัธยมหนองเขียด
ครูธัญญารัตน์ คามวุฒิ รร.เมืองพลพิทยาคม
ครูบุญสนอง สุเมธะ รร.เปรมติณสูลานนท์
ครูกัญญานัฐ นครชม รร.พระยืนวิทยาคาร

ครูฉวี วงษ์ชาลี รร.หนองโนประชาสรรค์

ครูเยาวภา ดาศรี รร.ซำสูงพิทยาคม
ครูสายชน ชัยจันดา รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ครูสุกัญญา ปิดตาระเต รร.บ้านหนองเสี้ยว
   
 
     

Copyright © 2015 : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 , E-mail : khonkaenedu@gmail.com

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ Free Hit Counter เริ่มนับ 3 ธันวาคม 2558