รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 เม.ย. 2562

Chart.