นายไพบูลย์
นายไพบูลย์  นามโส
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
 นายธนกร
นายธนกร   ธระเสนา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
 นายสถาพร
นายสถาพร  แพทย์กิจ
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
 นายรัตนชัย
นายรัตนชัย  วิชัย
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 นายสุนทร
นายสุนทร  ทองกาสี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 นายณัฐวิโรจน์
นายณัฐวิโรจน์  โพธิ์ตาดทอง
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
 นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ  โคกลือชา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
 นายณัฐนันท์
นายณัฐนันท์   ตันติวิวัฒน์ชัย
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 นางสาวบุญรสา
นางสาวบุญรสา  บรรดาศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นายสันติ
นายสันติ  ศรีอัดชา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 จ่าเอกอุทัย
จ่าเอกอุทัย  สมีพวง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายสมนึก  บุญชู
ผช.ช่างบำรุงรักษา

นายสุเทพ  ผิวนวล
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเฉลิมเกียรติ  สิทธิหาโคตร
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายพรหมา  จันทรประทักษ์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายทองทูล  คำประชุม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายจุมพล  รุ่งแจ้ง
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอโนทัย  พิจารณ์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุบิน  เจริญเหง่า
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายมานพ  อุทัยทิพย์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายบุญชู  มวนมนตรี
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายบัวบาล  ชัยมะเริง
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายทองสา  บุญบุตตะ
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวิเชียร  เรืองเกตุ
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายบุญสิน  ชัยสิทธิ์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสมพร  โพธิ์ธาราม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง
 นายอลงกต
นายอลงกต  หลวงจันทร์
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

นายณัฐพล  สาสิม
ผช.นายช่างเครื่องกล

นายชัยโย  ศรีพันนาม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายศรีสงคราม  ประสมศรี
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเริงศักดิ์  พร้ามไธสง
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสำลี  สุขเกษม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายธนา  บุญมาหล้า
พนข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุรสิทธิ์  พลอยงาม
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายทองพูล  คำแก้ว
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสุรพล  ชาติหาญ
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสิงหา  กันหา
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอภิสิทธิ์  อดทน
พนข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนัฐวุฒิ  งามเนตร
พนข.เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกฤษดา  เทพเรียน
พนข.เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายยุทธภูมิ  อุยสุข
พนข.เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเลิศณรงค์  ยมมูล
พนข.รถยนต์

นายณัฐยา  เพียศักดิ์
พนข.เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพงษ์ศักดิ์  ชัยเวียง
พนข.รถยนต์

นายเสนีย์  สิงหาจันทร์
พนข.รถยนต์

นายอภิวัฒน์  สกลศิลป์ศิริ
พนข.รถยนต์

นายศักดิ์ดา  เสนเคน
พนข.รถยนต์

นายวิทยา  หมายสอนกลาง
พนข.รถยนต์

นางสำเนียง  ชาติหาญ
พนง.คนงานทั่วไป

นายสุวิทย์  อ้วนพิชิต
คนงานลาดยาง

นายฑิฆัมพร  ลุนจันทา
คนงานลาดยาง

นายพิชิตศักดิ์  ชัยเวียง
คนงานลาดยาง

นายไพฑูรย์  เย็นเหลือ
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายเจียม  สรรพคุณ
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายย่ง  วอแพง
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายเคน  วอแพง
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายชนิลทร  บุตรรัตน์
พนง.จ้างเหมาบริการ

นางสาวสำเนียง  สัตนาโค
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายจักรพงษ์  ศรีโนนม่วง
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายชัยประสิทธิ์  สุไกรธิ
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายทนง  สุวรรณรัตน์
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายเดชณรงค์  สุวรรณรัตน์
พนง.จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานควบคุมการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
1. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานซ่อมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะภาคสนามประจำปี
-  งานจัดทำแผนงานซ่อม  และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะภายในโรงซ่อมและภาคสนามประจำปี
-  งานดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะที่ปฏิบัติงานภายในโรงซ่อมและภาคสนาม
-  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามกำหนดเวลา
-  งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องจักรภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล
-  งานตรวจสอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งบำรุงรักษา เครื่องจักรกลเครื่องยนต์ เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับโลหะ และเครื่องทุ่นแรง
-  งานตรวจสอบสาเหตุอาการชำรุดของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะก่อนซ่อม
-  งานปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ
-  งานบำรุงรักษาอุปกรณ์  และเครื่องมือ  เครื่องจักรกลในสนาม
-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะภาคสนาม
-  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานให้ความช่วยเหลือด้วยเครื่องจักรกลแก่ราษฎร  และหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
-  งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  ภายหลังซ่อม
-  งานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
-  งานจัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติ การซ่อมเครื่องจักรกล
-  งานตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและรายงานหาสาเหตุการชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะก่อนและหลังซ่อม
-  งานทดสอบสภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานพัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  และจัดทำแผนงานวิศวกรรมเครื่องกลประจำปี
-  งานพัสดุ และจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานและเบิกจ่ายเงินประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
-  งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุเครื่องจักรกล  และยานพาหนะประจำปี
-  งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่นประจำปี
-  งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ ใบแจ้งซ่อม ใบประมาณราคา ใบเบิกวัสดุและอะไหล่คงคลัง
-  งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานดำเนินการซื้อวัสดุ  และงานจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานดำเนินการจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
-  งานตรวจสอบ  และรายงานพัสดุคงเหลือ  และเสื่อมสภาพประจำปี
-  งานควบคุมตัดยอดเงิน  โอนเงินงบประมาณ ค่าซ่อม  และค่าวัสดุเครื่องจักรกล
-  งานควบคุมการเบิก-จ่าย เครื่องมือซ่อม ในห้องเครื่องมือ  และทำใบเบิก-จ่าย
-  งานควบคุมการเบิก - จ่าย พัสดุ  น้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรและยานพาหนะ
-  งานพัฒนาอาคาร สถานที่ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริการส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
-  งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้  และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-  งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงาน
-  งานดำเนินการต่อทะเบียนเครื่องจักรกล  และยานพาหนะประจำปี
-  งานควบคุมและรายงานการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานระบบสารสนเทศภายในศูนย์เครื่องจักรกล
-  งานควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงภายในศูนย์เครื่องจักรกล
-  งานจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อทำสถิติต่างๆ ของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย