นายอนิรุทธิ์
นายอนิรุทธิ์  ประจันตะเสน
หัวหน้าฝ่ายสาธาฯ
 นายสุริยา
นายสุริยา  ถานอาดนา
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
 นายอุทัย
นายอุทัย  ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาอาวุโส
 นายสุพรรณ
นายสุพรรณ   สินชัย
นายช่างโยธาอาวุโส
 นายวิชิต
นายวิชิต  นาคอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายเอกชัย
นายเอกชัย  ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
 นายมานพ
นายมานพ  อุทัยทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง

นายบุญสินธิ์  ชัยสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
 นายสุพัฒน์
นายสุพัฒน์  สีเชียงสา
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง
 นายเขมินทร์
นายเขมินทร์  โวสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายชัยวัฒน์
นายชัยวัฒน์  เพียศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง
 นายวุฒิพงษ์
นายวุฒิพงษ์   ทะสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
 นายสิริชัย
นายสิริชัย  รินโยธา
จ้างเหมาบริการ

นายสุนันท์  หาญเวช
จ้างเหมาบริการ
 นายชลิต
นายชลิต  มวนมนตรี
จ้างเหมาบริการ
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย  งานทรัพยากรน้ำ  และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานพัสดุภายในฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุเกิดสาธารณภัย
-  งานดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรมการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
- งานจัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย
-  งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล  งานซ่อมบำรุง  และควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องจักรกล  และยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
-  งานจัดให้มีความปลอดภัยการจราจร และขนส่งในทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-  งานตรวจตราให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารที่มีความเสี่ยงภัย ๙ ประเภท ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. ๒๕๔๒
-  งานให้การสนับสนุนการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ เพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และชุมชนต่างๆ ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
-  งานติดตามประสานงาน  ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง  เพื่อการบรรเทาสา-ธารณภัย
-  งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  และดำเนินการกู้ภัยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
-  งานฟื้นฟูพื้นที่  ที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประสานงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อรวมกันให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบบูรณาการ
-  งานรายงานผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย                   
2. งานสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานพัฒนาเครื่องจักรกลให้ใช้งานสอดคล้องกับภารกิจ งานอื่นๆ ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
-  งานจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากรผู้ชีพ- กู้ภัย
-  งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อกู้ชีพ - กู้ภัย
-  งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย
-  งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ –กู้ภัย
-  งานจัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุกู้ชีพ – กู้ภัย
-  งานปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย
-  งานให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
-  งานให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ชีพ - กู้ภัย ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอ
-  งานให้ความรู้ คำปรึกษา และคำแนะนำ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่ใช้ในการกู้ชีพ กู้ภัยแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานทรัพยากรน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานตรวจสอบข้อมูลสำรวจ  เพื่อนำมาออกแบบ  ศึกษา  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการนำข้อมูลมาทำการเขียนแบบ และออกแบบ โครงการแหล่งน้ำทุกๆ  โครงการตามแผนงานที่ได้บรรจุเข้าแผนไว้แล้ว  
-  งานวางแผนโครงการฯ แหล่งน้ำได้เข้าแผนไว้แล้ว นำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญก่อนหรือหลังเพื่อความรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความต้องเร่งด่วน
-  งานพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กโครงการดลอกหนองน้ำ คลองธรรมชาติการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำ
-  งานจัดทำแผน/โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
-  งานสำรวจออกแบบ ประมาณการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
-  งานตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลการพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล งานวางแผนการใช้ การควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ชุดพัฒนาบ่อบาดาล
-  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำแก่ราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
-  งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการพัฒนาลุ่มน้ำและแหล่งน้ำต้นทุนอื่น ๆ
-  งานวางแผนการใช้งานและควบคุม กำกับดูแลเครื่องจักรกล ในงานก่อสร้างแหล่งน้ำขุดลอก คูคลอง ที่เป็นโครงการจัดทำเอง
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
-  งานจัดทำแผนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  งานระบบบำบัดน้ำเสีย
-  งานระบบจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะ
-  งานระบบการจัดการมลพิษทางเสียงและทางอากาศ
-  งานระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
-  งานควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
-  งานจัดการเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลพิษ เช่น เทคโนโลยีสะอาดวิเคราะห์และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-  งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-  งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และประจำปี
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย