ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-06-15   ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่สภา...รายละเอียด
2018-06-04   เรียกประชุมสภาฯ อบจ.ขอนแก้น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งท...รายละเอียด
2018-04-26   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจัางทั่วไป ...รายละเอียด
2018-04-24   งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ...รายละเอียด
2018-04-18   ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ปร...รายละเอียด
2018-04-10   มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ...รายละเอียด
2018-04-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ...รายละเอียด
2017-03-28   แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ...รายละเอียด
2017-03-28   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก...รายละเอียด
2018-03-23   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน ...รายละเอียด

ประกาศ

2018-06-19   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแสมัยประชุมวิสามัญ ประ...รายละเอียด
2018-06-19   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแสมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2017-10-25   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสาม...รายละเอียด
2017-09-25   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2017-09-11   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2017-09-04   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2017-05-10   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2018-06-15   ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่สภา...รายละเอียด
2018-06-14   มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ...รายละเอียด
2018-04-18   ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ปร...รายละเอียด

จัดซื้อ จัดจ้าง

2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพังทุย หมู่ที่ 10 ต.พัง...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.บัวเง...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ต. บ...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาขุดลอกขยายหนองขี้เขิบ บ้านมูลนาค หมู่ที่...รายละเอียด
2018-06-25   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบ 3 ช่อง โ...รายละเอียด
2018-06-25   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (4,...รายละเอียด
2018-06-25   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายท...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานจราจร ภายในสนามกีฬาองค์...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ต.พังทุย-...รายละเอียด
2018-06-25   ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านโสกนาค หมู่...รายละเอียด