ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-12-11   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภาย...รายละเอียด
2018-10-15   รายงานผลการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...รายละเอียด
2018-10-15   รายงานผลการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมา...รายละเอียด
2018-11-08   คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อส...รายละเอียด
2018-11-07   โครงการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระห...รายละเอียด
2018-11-07   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2018-10-22   สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบ...รายละเอียด
2018-10-18   รายงานผลการซ่อมแซมถนนสาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ อำเภอเ...รายละเอียด
2018-10-16   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้...รายละเอียด
2018-10-11   รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเ...รายละเอียด

ประกาศ

2018-11-07   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2018-10-11   รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเ...รายละเอียด
2018-10-11   ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเ...รายละเอียด
2018-10-10   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการส...รายละเอียด
2018-10-09   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประ...รายละเอียด
2018-02-13   ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององ...รายละเอียด
2018-10-05   แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-09-20   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ป...รายละเอียด
2018-09-18   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-09-14   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด

จัดซื้อ จัดจ้าง

2018-12-11   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยบักจอก ช่วงบ้าน...รายละเอียด
2018-12-11   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ สายบ้านสามหมอ หมู่...รายละเอียด
2018-12-11   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขัน...รายละเอียด
2018-12-11   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนื...รายละเอียด
2018-12-07   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ...รายละเอียด
2018-12-07   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้า...รายละเอียด
2018-12-07   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้า...รายละเอียด
2018-12-07   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเสียว บ้...รายละเอียด
2018-12-07   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ)...รายละเอียด
2018-12-07   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 24 สัญญา...รายละเอียด