ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-09-20   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ป...รายละเอียด
2018-09-18   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-09-14   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2018-05-28   โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...รายละเอียด
2018-08-27   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2018-08-27   แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี...รายละเอียด
2018-08-23   สนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561...รายละเอียด
2018-08-22   แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ...รายละเอียด
2018-08-20   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)...รายละเอียด
2018-08-20   มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 256...รายละเอียด

ประกาศ

2018-09-20   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ป...รายละเอียด
2018-09-18   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-09-14   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2018-08-27   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ...รายละเอียด
2018-08-27   แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี...รายละเอียด
2018-08-22   แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ...รายละเอียด
2018-08-20   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)...รายละเอียด
2018-08-20   มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 256...รายละเอียด
2018-08-20   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-08-10   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี...รายละเอียด

จัดซื้อ จัดจ้าง

2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนพูว...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนเปรม...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักปลัดฯ)...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 ราย น.ส.พัชรา โ...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล ราย น.ส.นภาภรณ์ ไชยวารี...รายละเอียด
2018-09-26   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล ราย น.ส.นภาภรณ์ ไชยวารี...รายละเอียด
2018-09-25   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 9 ราย (สำ...รายละเอียด
2018-09-25   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงกา...รายละเอียด
2018-09-25   ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่...รายละเอียด