ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-03-20   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่...รายละเอียด
2019-03-19   หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุท...รายละเอียด
2019-03-13   รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบร...รายละเอียด
2019-03-12   ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562...รายละเอียด
2019-03-11   ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทำงานช่วงปิดภ...รายละเอียด
2019-03-08   รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดื...รายละเอียด
2019-03-08   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินก...รายละเอียด
2019-03-08   แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯและเลื่อนขั้น...รายละเอียด
2019-03-05   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (สิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย...รายละเอียด
2019-03-01   โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019...รายละเอียด

ประกาศ

2019-03-20   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่...รายละเอียด
2019-03-08   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินก...รายละเอียด
2019-02-26   ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุดและเสื่อสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 แ...รายละเอียด
2019-02-26   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประ...รายละเอียด
2019-02-11   ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์ก...รายละเอียด
2019-02-04   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตแหน่งประเภทและระดับเดี...รายละเอียด
2019-01-11   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกร...รายละเอียด
2018-11-07   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2018-10-11   รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเ...รายละเอียด
2018-10-11   ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเ...รายละเอียด

จัดซื้อ จัดจ้าง

2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอส...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังเจริญ...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง หมู...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวฝาย ห...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม...รายละเอียด
2019-03-20   ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่...รายละเอียด