โครงสร้างการบริหาร

 

นายวัฒนา ช่างเหลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
 
 นายวิรัติ

นายวิรัติ  นาคนชม

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นายบวร

นายบวร  ชินอ้วน

ผอ.ส่วนวิศวกรรก่อสร้าง
 
 นายกรรชิง

นายกรรชิง   เทศประสิทธิ์

ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 นายอนิรุทธิ์

นายอนิรุทธิ์  ประจันตะเสน

หัวหน้าฝ่ายสาธาฯ

นายสุริยา  นาทัน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 นายไพบูลย์

นายไพบูลย์  นามโส

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายทองไทย  กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ
 นายอภิราช

นายอภิราช  พงษ์ศรีทัศน์

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
 นายบรรพต

นายบรรพต  ภูเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป