สำนักการช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น
ถ.เลี่ยงเมือง ขอนแก่น-ชุมแพ

Telephone
0-4323-5826
Operator
Ext 11
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
Ext 12
ฝ่ายเครื่องจักรกล
Ext 13
ฝ่ายวิชาการ(ห้องทดสอบวัสดุ)
Ext 14
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
Ext 15
วิศวกรวิชาชีพ
Ext 16
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
Ext 17