สำนักการช่าง

   เป็นส่วนราชการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มีความสำคัญ  และมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ซึ่งตั้งจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเองและจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำราคากลางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ทำการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน  จัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธาจัดเก็บและทดสอบทดลองควบคุมคุณภาพวัสดุ ทำการทดสอบทดลองควบคุมคุณภาพงาน  จัดทำราคากลางวัสดุอุปกรณ์และแรงงานก่อสร้างต่างๆ  ทำการตรวจสอบการก่อสร้างและควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กำหนดงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมืองรวมจังหวัด  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสาธารณภัย  งานรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย  จัดทำฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานดูแลและพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  งานให้การสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ  รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  ๑๙  โรงเรียน  และสถานีขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  ๔  สถานี  การประสานสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนางานจัดสัมมนาวิชาการทางด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  ในจังหวัดขอนแก่น  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย